DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Lê Đại Hành

95 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.LÊ ĐẠI HÀNH Vị vua đầu tiên của triều đại nhà Tiền Lê

Đức vua Lê Đại Hành (941-1005) thụy hiệu là Đại Hành Hoàng đế, tên húy là Lê Hoàn, sinh tại Thanh Hóa, nhưng có sách ghi là quê ở Trường Châu (Ninh Bình), hoặc ở Thanh Liêm (Hà Nam).


Ông là vị vua đầu tiên của triều đại nhà Tiền Lê, đồng thời có công lao rất lớn cho việc củng cố nền độc lập dân tộc, từ đó xây dựng và kiến tạo đất nước.

Không chỉ vậy, ông cũng là người tạo tiền đề giúp Lý Công Uẩn đủ khả năng tiến hành dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long vào năm 1010.        


Chiến công hiển hách

Năm 968, sau khi hỗ trợ đắc lực Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, ông được phong tước Thập Đạo Tướng Quân - chức vụ tổng chỉ huy quân đội toàn nước Đại Cồ Việt.

Lên ngôi Hoàng đế

Năm 979, Vua Đinh Tiên Hoàng mất, Lê Đại Hành trở thành Nhiếp chính tiếp quản việc triều chính giúp Vua Đinh Toàn.

Được nhiều người quy phục, được Thái hậu Dương Vân Nga trao áo Long cổn, Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế, đổi niên hiệu và chỉnh đốn quân đội để đối phó với quân Tống xâm lược.


Phá Tống

Năm 980, Vua Lê Đại Hành trực tiếp cầm quân ra trận chỉ huy 6 trận đánh lớn đánh chặn quân của vua Tống. 

Tháng 4 năm 981, trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng, Lê Đại Hành đã tái tạo trận địa cọc của Ngô Quyền, tiêu diệt hoàn toàn quân Tống, kết thúc thắng lợi.

Bình Chiêm

Năm 982, Lê Đại Hành chỉ huy đưa quân đi đánh Chiêm Thành (một nước ở phía Nam) và giành thắng lợi.

Lê Đại Hành đích thân cầm quân đánh dẹp của các thế lực xâm lấn, bảo vệ chắc biên giới, và chuẩn bị cho quá trình Nam tiến của người Việt, mở rộng thêm biên giới lãnh thổ.

Nguồn: Sưu tầmLe Dai Hanh - The first King of the Early Le Dynasty

King Le Dai Hanh (941-1005) was known as Dai Hanh Emperor, whose real name was Le Hoan. He was born in Thanh Hoa, however, some books stated that his hometown was Truong Chau (Ninh Binh) or Thanh Liem (Ha Nam).

He was the first King of the Early Le Dynasty who had great merits for consolidating national independence, since then constructing and developing the country.

Besides, he was also the one who helped Ly Cong Uan have sufficient ability to move the capital from Hoa Lu to Thang Long (Soaring Dragon) in 1010.

Glorious victory

In 968, after effectively supporting Dinh Tien Hoang to defeat 12 scattered warlords for national reunification, he was appointed as Thap Dao General - the position of commander-in-chief in the Dai Co Viet army.

Ascending to the throne

In 979, after King Dinh Tien Hoang died, Le Dai Hanh became a regent to take over the Government affairs to assist King Dinh Toan.

Due to achieving people’s consent and having Empress Duong Van Nga hand “Long con” coat (Emperor’s dress), Le Hoan ascended to the throne, changed his title and adjusted his army to fight with Tong invaders.

Fighting against Tong army

In 980, King Le Dai Hanh directly commanded his troops in the large 6 battles to prevent Tong armies from the invasion .

In April 981, a battle on Bach Dang River took place, Le Dai Hanh recreated Ngo Quyen’s battle to completely defeat Tong enemies, and finished the victory.

Binh Chiem

In 982, Le Dai Hanh commanded his troops to capture Chiem Thanh (a country in the South) and obtained the victory.

Le Dai Hanh led his troops by himself to defeat invaders to protect the border and prepare for heading toward the South of Viet Nam, and the extension of the territorial border.

Collected SourceElite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC