DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Các vua Hùng

805 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.Truyền thuyết 18 VỊ VUA HÙNG

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng Ba”


Thế kỷ VIII - VII TCN

Thủ lĩnh bộ tộc Lạc Việt đã hợp nhất các bộ tộc thành một nước đặt tên là Văn Lang, đóng đô ở Làng Cả (nay là Việt Trì, Phú Thọ)


Hùng Vương là con cả của Lạc Long Quân, cũng là vị vua đầu tiên của nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.


Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Thời Hùng Vương bắt đầu từ năm Nhâm Tuất 2879 TCN tới năm Quý Mão 258 TCN với 18 đời vua Hùng.

Vua đầu tiên là Kinh Dương Vương, tức Lục Dục Vương sinh năm Nhâm Ngọ (2919 tr. TL) lên ngôi năm 41 tuổi. 

Vị vua thứ 18 là Hùng Duệ Vương sinh năm Canh Thân (421 tr. TL), lên ngôi khi mới 14 tuổi


Tổ chức bộ máy chính quyền

Đứng đầu nhà nước là vua.

Con trai Quan Lang, con gái Mị Nương

Dưới vua có các Lạc Hầu, Lạc Tướng


Tổ chức hành chính cấp trung ương

15 Bộ lạc----------->Chiềng, Chạ


Các truyền thuyết được lưu truyền

Bánh Chưng - Bánh Dày

Phù Đổng Thiên Vương

Sơn Tinh - Thủy Tinh

Chử Đồng Tử - Tiên Dung


Sự tích Giỗ tổ Hùng Vương

Từ thời phong kiến xa xưa, các vị vua đã lập đền thờ các vị Vua Hùng nhằm để ghi nhớ công ơn xây dựng nước và tôn vinh thời kỳ khai thiên lập quốc. Thời vua Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 đã chọn ngày 11 và 12 của tháng 3 âm lịch làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương.


Đến thời nhà Nguyễn – năm Khải Định thứ 2 chính thức chọn mồng 10 tháng 3 âm lịch làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương để tưởng nhớ các vị Vua Hùng đồng thời nhắc nhở con cháu Đại Việt về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”


Nguồn sưu tầm
The 18 Kings of Ancient Vietnam

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng Ba”

(Two folk sentences, meaning: Wherever you go, remember the 10th of March in the lunar calendar to come back and participate in the Hung King Temple Festival.)


Between 7th and 8th century B.C

The Lord of Lac Viet united many tribes around the area to form a country named Van Lang. located in Lang Ca (Viet Tri district, Phu Tho province).


Hung King was the first son of Lac Long Quan and also the first king of Van Lang - the first Vietnamese government.


From the year of 2879 B.C to 259 B.C

According to The Complete Annals of Đai Viet (a document of Vietnamese history), the era of King Hung started from 2879 B.C. to 258 B.C. with 18 kings.

The first king was Kinh Duong Vuong, known as Luc Duc Vuong who was born in 2919 B.C. and became the king when he was 41. The 18th one was Hung Due Vuong who was born in 421 B.C. and ascended to the throne when he was only 14.


Bureaucracy

The king was the head of the government.

Son - Quan Lang

Daughter - Mi Nuong

At lower status, there were 

Lac Hau (Officials of Administration)

Lac Tuong (Officials of Army & Military)


Organization of administration central committee

15 tribes------------------> Chieng, Cha

 

Circulated legends

Chung Cake - Sticky Rice Cake

Heavenly Prince of Phu Dong (Saint Giong)

Mountain God & Water God

Chu Dong Tu & Tien Dung


The tale of Hung King Temple Festival

From the day of ancient feudalism, kings of Vietnam built temples for Hung Kings to remember their effort to establish our country and honor the foundation. Under the reign of King Le Thanh Tong in 1470 and King Le Kinh Tong in 1601, the day of 11th and 12th March in the lunar calendar was chosen to be the day for Hung King Temple Festival.


In the Nguyen dynasty, in the second year of King Khai Dinh’s reign, his Majesty officially chose 10th March in the lunar calendar to be the day for Hung King Temple Festival to pay tribute to Hung Kings and remind Dai Viet descendants about gratitude.


Collected Source 


Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC