DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Lê Chân

276 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.

Nữ tướng LÊ CHÂN

ĐỨC THÁNH MẪU LÊ CHÂN

Lê Chân (20 - 43) là nữ tướng của Hai Bà Trưng. Bà được coi là người khai sinh ra trấn Hải Tần phòng thủ, tiền thân Hải Phòng ngày nay. Chắc không phải ngẫu nhiên mà tượng người nữ tướng ấy trở thành niềm tự hào, một trong những biểu tượng của Hải Phòng.


01 GIA THẾ

Tương truyền, Lê Chân quê ở làng An Biên (tên cổ là làng Vẻn), Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay thuộc thôn An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Cha Lê Chân là Lê Đạo và mẹ bà là Trần Thị Châu. Ông Lê Đạo làm nghề thầy thuốc, sống rất nhân từ, quảng đại và sẵn lòng bao dung cứu giúp kẻ nghèo khó, sa cơ lỡ bước. Bà vợ ông là người cũng nổi tiếng là người thuỳ mị, đảm đang và nhân đức.


02 TIỂU SỬ

Cha mẹ Lê Chân tuổi đã cao mà chưa có mụn con, nghe tiếng Yên Tử là nơi có ngôi chùa rất thiêng liêng đến cầu nguyện. Đêm đó, ông Lê Đạo nằm mơ thấy 2 vị thiên sứ báo mộng rằng có vị tiên nữ sẽ được đầu thai vào gia đình mình. Sau đó, vào ngày mùng 8 tháng 2 năm Canh Thìn bà Châu sinh được một con gái má phấn môi son, mày ngài mắt phượng, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ông bà đặt tên con là Lê Chân. Lê Chân lớn lên là người có nhan sắc, giỏi võ nghệ lại có tài thơ phú.


03 THEO HAI BÀ TRƯNG KHỞI NGHĨA

Năm 40, Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa, bà đã đem theo binh lính gia nhập quân khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Trong các trận đánh, bà thường được cử làm nữ tướng quân tiên phong, lập nhiều chiến công. Sau khi thu phục 65 thành, Tô Định phải lui về nước,. Lê Chân được Trưng Vương phong là Thánh Chân công chúa, giữ chức chưởng quản binh quyền nội bộ, đứng ra tổ chức, luyện tập quân sĩ, tăng gia sản xuất.


04 KHAI KHẨN VÙNG ĐẤT MỚI

Nữ tướng Lê Chân đem quân trở về vùng đất An Dương khi trước, mở thêm trại, ấp. Bà dùng nhân công khai khẩn đất hoang dọc ven sông Tam Bạc thành đồng ruộng cấy lúa, trồng dâu xanh tốt. Chỉ trong thời gian ngắn, trang An Biên dân cư đã đông đúc, kinh tế phát triển, nhiều nhà dân giàu có. Lê Chân thường xuyên cho luyện tập trận thế, mở những lớp đấu vật, đài thi võ để nâng cao sức khỏe, khả năng chiến đấu của binh sĩ, dân chúng.


05 KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÃ VIỆN

Năm 42, Mã Viện lại đưa quân sang xâm lược nước ta. Đội quân thường trực phòng thủ ven biển Đông Bắc do Lê Chân chỉ huy đã ra quân kịp thời chặn đánh quyết liệt đoàn thuyền của giặc ngay từ cửa sông Bạch Đằng theo lệnh của Trưng Vương. Nhưng sau đó thất thủ, quân ta bị đàn áp, hai Bà đã trầm mình xuống sông Hát tự vẫn, Lê Chân cũng cầm cự không được bao lâu. Sau đó đã lên núi Giát Dâu gieo mình tự vẫn để bảo toàn khí tiết, quyết không sa vào tay giặc.

Nguồn sưu tầmThe female general LE CHAN

THE GREAT MOTHER LE CHAN

Le Chan (20-43) was the Trung sisters’ female general. She was considered the founder of the defensive Hai Tan town, which is Hai Phong nowadays. It is not by chance that the statue of that female general proudly became one of the symbols of Hai Phong.


01 FAMILY BACKGROUND

According to the legend, Le Chan was born in An Bien village (the ancient name was Ven village), Dong Trieu, Kinh Mon residence, Hai Duong town (An Bien village, Thuy An commune, Dong Trieu town, Quang Ninh province nowadays). Le Chan's father was Le Dao and her mother was Tran Thi Chau. Mr. Le Dao was a benevolent and generous doctor who was willing to help the poor and the one facing difficulties in life. His wife was also known for being modest, courageous and virtuous.


02 BIOGRAPHY

At that time, Le Chan's parents were old but still had no children. Hearing the news that there was a very sacred temple in Yen Tu, they immediately came to pray. That night, Mr. Le Dao had a dream of two angels announcing that a fairy would be reincarnated into his family. Then, on 8th February 20, Mrs. Chau gave birth to a graceful and gorgeous daughter. They named their daughter Le Chan. Le Chan grew up to be a person with beauty, good martial arts and poetic talent.


03 FOLLOWING THE UPRISING OF THE TRUNG SISTERS

In 40, the Trung Sisters raised an army to revolt. Le Chan brought her soldiers to join the two Ladies. In battles, she was often appointed as a pioneer and achieved many feats. After conquering 65 cities, Su Ding had to retreat to his country. Le Chan was titled Princess Thanh Chan by KingTrung, held the position of the administrator of the internal military, who organized, trained soldiers, and increased production.

04 NEW LAND EXPLORATION

General Le Chan brought the troops back to An Duong land, opened more camps and hamlets. She got  workers to turn the wasteland along the Tam Bac River into paddy fields for growing rye and berries. After a short period, An Bien was densely populated with  a developed economy and many wealthy families. Le Chan regularly required the practice of the battle, wrestling classes, and martial arts area of soldiers and people to improve their health and fighting ability.


05 RESISTANCE AGAINST MA YUAN

In 42, Ma Vien, once again, led an army to invade our country. The standing army defended along the Northeastern coast commanded by Le Chan promptly intercepted the enemy's ships right from the mouth of the Bach Dang River under the order of King Trung. But they lost the battle afterwards: our army was suppressed, the two Ladies drowned themselves in the Hat River, and Le Chan was not able to hold out for too long. After that, she went to Giat Dau Mount and committed suicide to preserve her virtue. She was determined not to be controlled under the hands of the enemy.

Collected source


Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC