DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Ngô Quyền

208 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.Đức Vương NGÔ QUYỀN


Đức vương Ngô Quyền sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tỵ (năm 897) ở ấp Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội, là con trai Thứ sử Ngô Mân, một hào trưởng lớn ở địa phương.


Ngô Quyền trị vì từ năm 939 đến năm 944, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Ông nằm trong danh sách mười bốn anh hùng dân tộc Việt Nam.


Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng, chính thức kết thúc gần một ngàn năm Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam.


Chiến thắng Bạch Đằng - lưu danh sử sách


Năm 931

Ngô Quyền theo Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán chiếm thành Đại La.


Ngô Quyền được giao cai quản vùng Châu Ái (Thanh Hóa ngày nay), ông đem hết tài năng mang lại cuộc sống no ấm cho nhân dân trong vùng.


Năm 937

Tháng 3 năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết để đoạt ngôi. Ngô Quyền đang trấn giữ Châu Ái phẫn nộ đem quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn hèn hạ cầu viện vua Nam Hán đem thủy quân qua giúp đỡ.


Sau chiến thắng, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra nhà Ngô.


Năm 938

Dự đoán quân giặc sẽ tiến công vào nước ta theo cửa sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đưa ra một kế hoạch tài tình, lợi dụng quy luật thủy triều để đánh giặc. Ông cho vót nhọn đầu những cọc gỗ lớn, bịt sắt, cắm xuống lòng sông thành bàn chông chờ giặc.


Chờ khi thủy triều lên ngập hết bãi cọc, Ngô Quyền cho quân đi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, rồi giả thua bỏ chạy. Quân Nam Hán bèn ồ ạt đuổi theo, đúng lúc đó thủy triều xuống rất nhanh. Thuyền Nam Hán bị trúng cọc sắt, đua nhau chìm, lật.


Bấy giờ, Ngô Quyền mới dốc tổng lực ra đánh. Quân Nam Hán hỗn loạn và cuối cùng bại trận.


Nguồn sưu tầm
Emperor NGÔ QUYỀN

Emperor Ngo Quyen was born on 12th March 897 (the year of Dinh Ty) in Duong Lam hamlet, Ba Vi, Hanoi. He was the second son of Ngo Man, a large patriarch of Duong Lam.


Ngo Quyen reigned from 939 to 944. He was the first King of the Ngo dynasty in Vietnamese history. He was one of 14 national heroes in Vietnam.


In 938, He was the leader who commanded his troops to defeat the Southern Han army in the Bach Dang battle and officially ended nearly a thousand years of Northern domination. The great victory of Bach Dang opened up a durable independent era for Vietnam.


The victory of Bach Dang - An important significant in Vietnamese history


Year 931

Ngo Quyen followed Duong Dinh Nghe to expel the Southern Han enemy in order to occupy Dai La citadel.


Ngo Quyen was assigned to manage the Asia area, which is Thanh Hoa today. He used his talents to make people’s lives more prosperous.


Year 937

On March 937, Kieu Cong Tien killed Duong Dinh Nghe to usurp the throne. Ngo Quyen, who was protecting Asia, felt very enraged. He and his troops arrived at the Northern to punish Kieu Cong Tien. Kieu Cong Tien was very raffish when he asked for the help from the king of Southern Han to use his navy.


After the victory, Ngo Quyen became King, set his capital at Co Loa, and established the Ngo Dynasty.


Year 938

After predicting that the enemy would attack the country through Bach Dang estuary, Ngo Quyen made an ingenious strategy which took advantage of the rules of the tide water to fight with the enemy. He sharpened the top of large wood pikes which were covered with iron, and then hidden beneath the water to make a spike-board.


When the tide water had risen to overflow all piles, Ngo Quyen required his troops to take part in the battle by boat, and then they would pretend to be lost and run away. The Southern Han enemy would chase immediately, then the tide water would decrease very quickly. The Southern Han boats were punctured leading to sink and overturn.


At that time, Ngo Quyen used all of his forces to defeat. The Southern Han army was in chaos and completely lost.


Collected source

Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC