DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Đinh Tiên Hoàng

72 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.ĐINH TIÊN HOÀNG - ĐINH BỘ LĨNH

Đinh Tiên Hoàng sinh ngày 22 tháng 3 năm 924 - mất vào tháng 10 năm 979, tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, hoặc có sách gọi Đinh Hoàn, là vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam.


Đinh Bộ Lĩnh quê ở thôn Kim Lự, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay là thôn Văn Bồng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Hồi nhỏ, ông thường cùng trẻ chăn trâu lấy bông lau làm cờ chia phe tập trận. Ông có tài chỉ huy nên bọn trẻ thường khoanh tay làm kiệu để rước và cầm lau đi hai bên như "Rước thiên tử".


Năm 944, khi Đinh Bộ Lĩnh tròn 20 tuổi thì Vua Ngô Quyền mất. Con trai Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn nắm lại quyền lực. Bởi cả hai anh em cùng nắm quyền, triều đình nhà Ngô trở nên rối ren hơn bao giờ hết, các sứ quân cát cứ hình thành và nổi dậy.


Trước tình hình đó, Đinh Bộ Lĩnh tập hợp, tích cực xây dựng lực lượng tại căn cứ Hoa Lư. Triều đình nhà Ngô, lúc ấy đang rệu rã, đã cho quân đến đánh dẹp nhưng không thành. Từ đó, thế lực của Đinh Bộ Lĩnh ngày càng lớn mạnh với nhiều tướng lĩnh tài ba.


Năm 964, sau khi Ngô Xương Ngập chết, Ngô Xương Văn đem quân đi đánh các thế lực chống đối và chết trận. Không còn chính quyền trung ương, đất nước càng thêm rối loạn rồi bị chia rẽ sâu sắc bởi sự nổi lên của 12 sứ quân. Cùng lúc đó, triều đình phương Bắc nhăm nhe khôi phục ách đô hộ. Trước tình hình này, Đinh Bộ Lĩnh đã đứng lên dẹp loạn.


Đinh Bộ Lĩnh đã lần lượt thu phục các sứ quân, chấm dứt tình trạng phân chia cát cứ, thống nhất đất nước, được gọi là Vạn Thắng Vương. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tức Đinh Tiên Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và cho định đô ở Hoa Lư. 

Nguồn: Sưu tầmDINH TIEN HOANG - DINH BO LINH

Dinh Tien Hoang was born on 23rd March 924 and died in October 979. He was originally named Dinh Hoan who reigned under the name Dinh Bo Linh. He, founder of Dinh Dynasty, was the emperor of Dai Co Viet in Vietnamese history.

Dinh Bo Linh was from Kim Lu Hamlet, Dai Huu village, Chau Dai Hoang (now Van Bong Hamlet, Gia Phuong Commune, Gia Vien District, Ninh Binh Province).

When he was small, he and other boys often used blossoming reeds to play war games. He had a talent for commanding, therefore, boys often crossed their hands to make a palanquin in order to pick him up and go on both sides while holding the reed wool on both sides such as picking up the God.

In 944, when Dinh Bo Linh was 20 years old, king Ngo Quyen died. Ngo Quyen’s sons, Ngo Xuong Ngap and Ngo Xuong Van, took the power back. Because both of them shared the throne, Ngo dynasty became more and more messed up. The scattered warlords and rebellions were continuously established and raised.

In this situation, Dinh Bo Linh gathered, and actively instituted his forces at Hoa Lu base. At that time, the Ngo dynasty was weakened. They sent their troops to defeat, but the campaign was not successful. Since then, Dinh Bo Linh’s power became stronger and stronger with many talented generals.

In 964, after Ngo Xuong Ngap died, Ngo Xuong Van sent his troops to fight with the opposing forces and died in battle. Without the central government, the country became more chaotic, and it was divided by the rise of 12 warlords. At the same time, the southern court restored the yoke of domination. Facing this circumstance, Dinh Bo Linh stood up to quell the rebellion.


Dinh Bo Linh step by step conquered the warlords, finished this division and unified the country. He was called the King of Ten Thousand Victories (“Van Thang Vuong”). In 968, Dinh Bo Linh ascended to the throne under the title Tien Hoang De, named the country Dai Co Viet, and then took Hoa Lu as the capital.

Collected SourceElite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC