DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 5.4: Cách để có thu nhập cao không cần bằng cấp

| 2473 lượt xem | Thư viện số 100 năm

 
 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
  1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

  2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

  3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

  1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

  2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

  3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

  • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Tác giả: Celeste Headlee - Nhà báo phát thanh người Mỹ, tác giả, diễn giả trước công chúng và là người đồng dẫn chương trình hàng tuần Retro Report trên PBS.

  • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

  • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Sự nghiệp #Người cân bằng

5 HIGH END CAREERS OR 5 HIGH INCOME SKILLS (NO DEGREE REQUIRED)

CÁCH ĐỂ CÓ THU NHẬP CAO KHÔNG CẦN BẰNG CẤP


I have been getting so many questions. If you follow my work, you are familiar with my wealth triangle. If you have not watched the video, click on the button right here and watch that particular video. So many people ask me, “Dan, what are some of the high-income skills that I could develop today that will free me from financial struggles and worries forever?” Now, in case you don't know what a high-income skill is, I define high-income skill as a skill that you could develop in a short period of time, that will make you a minimum of $10,000 a month. Basically, six-figure a year, without a degree. That's how I define high income skill. Now, notice I did not say a high income job. I'm not talking about a high income job. I'm talking about a particular skill set that you can bring value to the marketplace in exchange of money. So, let me share with you a little bit about my journey, how I have developed all my high income skills, and how I kind of stacking each high income skill one on another and built my Empire. 


Tôi đã được nhận rất nhiều câu hỏi. Nếu bạn theo dõi các video của tôi, hẳn bạn đã biết về tam giác giàu có của tôi rồi. Nếu bạn chưa xem video đó, hãy nhấn vào nút ở ngay đây và xem đúng cái video này. Rất nhiều người hỏi tôi: “Dan, đâu là những kỹ năng thu nhập cao mà tôi có thể phát triển hôm nay để giúp tôi thoát khỏi mọi rắc rối và nỗi lo tài chính mãi mãi?” Nếu bạn không biết kỹ năng thu nhập cao là gì, thì tôi định nghĩa kỹ năng thu nhập cao là một kỹ năng mà bạn có thể phát triển trong một khoảng thời gian ngắn, giúp bạn kiếm được tối thiểu 10 ngàn đô/tháng. Tức là mỗi năm thu nhập 6 số 0 mà không cần bằng cấp. Tôi định nghĩa kỹ năng thu nhập cao như thế. Nhưng hãy để ý là tôi không nói về “công việc” thu nhập cao. Tôi không nói đến một công việc thu nhập cao. Cái tôi nói là một bộ kỹ năng đặc biệt mà bạn có thể dùng để mang lại lợi ích cho thị trường và đổi lấy tiền. Vậy hãy để tôi chia sẻ với bạn một chút về hành trình của tôi, cách tôi đã phát triển toàn bộ những kỹ năng thu nhập cao của mình, và cách tôi chồng từng kỹ năng thu nhập cao lên nhau để xây dựng Đế chế của riêng mình.


The very first high-income skill that I have developed, is copywriting. Yes, copywriting. Now, if you don't know what copywriting is, copywriting is nothing more than salesmanship in print. It’s persuasion in print. Its meaning’s crafting the ads, crafting the sales pitch, crafting the video sales letter. And back then, I was writing for full-page ads, Yellow Pages, direct mail pieces like good old paper, envelopes, stamps. That's when I got started. So, copywriting. So, I was writing this marketing literature for companies and entrepreneurs, and they were paying good money for that. At first, they would pay me a couple of hundred dollars, eventually then $1,000, $2,000, $4,000, then in my – at the peak of my copywriting career, I was actually making about $10,000 a month as a young copywriter in my 20s. Now, that may or may not be a lot of money for some people, but to me back then, I felt like a million bucks. I thought it was – I thought I was rich, but I thought I could do this forever, it's awesome.


Kỹ năng thu nhập cao đầu tiên mà tôi phát triển là viết quảng cáo. Phải, viết quảng cáo. Nếu bạn không biết viết quảng cáo là gì, thì viết quảng cáo y như bán hàng bằng chữ viết vậy. Bạn thuyết phục bằng chữ viết. Nó nghĩa là tạo ra quảng cáo, tạo ra bài viết chào hàng, tạo ra video quảng cáo. Và trước kia, tôi làm ra những tờ rơi quảng cáo, Danh bạ Trang vàng, những lá thư gửi trực tiếp với giấy viết, phong bì, tem. Đó là khởi đầu của tôi. Chính là viết quảng cáo. Tôi viết văn quảng cáo cho mấy công ty và các chủ doanh nghiệp, và họ trả tiền rất hậu hĩnh cho vụ đó. Ban đầu, họ sẽ trả tôi vài trăm đô, rồi từ từ lên 1000 đô, 2000 đô, 4000 đô, rồi trong đỉnh cao sự nghiệp viết quảng cáo của tôi, tôi thực sự kiếm được tận 10 nghìn đô một tháng với tư cách là nhà viết quảng cáo ở tuổi 20. Có thể với nhiều người thì đó là một số tiền lớn hoặc không, nhưng với tôi hồi đó thì có cảm giác như cả triệu đô vậy. Tôi nghĩ mình – Tôi nghĩ mình giàu có, nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm chuyện này cả đời, thật tuyệt vời.


Then, as I was writing these sales letters and copy and for companies, for entrepreneurs, now they asking me, “Well, so Dan, this is a great marketing piece, how do I send this out? Where do I send this out? What list should I send this out to?” So then, I was transitioning into doing some consulting for them. So I went from copywriting, I added another high-income skill to my tool belt, which is consulting. I was consulting with them, first on an hourly basis, which is a horrible idea. Then it's more per project, it's a little bit better. Then, later on, I learned, I got smarter, and I started charging a retainer. So, I charged them on a monthly basis. I was getting paid month by month, month by month on a retainer. So, I added another six-figure income to what I do. That's my second high-income skill. 


Rồi khi tôi viết những lá thư và đoạn văn quảng cáo cho các công ty, cho chủ doanh nghiệp, giờ họ hỏi tôi: “Dan này, mẩu quảng cáo này hay đấy, vậy làm sao tôi gửi nó đi? Tôi gửi nó đi đến đâu? Tôi nên gửi nó cho danh sách những ai?” Thế là tôi đổi qua tư vấn cho họ chút đỉnh. Thế là từ viết quảng cáo, tôi thêm một kỹ năng thu nhập cao nữa vào người, chính là tư vấn. Tôi tư vấn cho họ, ban đầu là trả theo giờ, và đó là một ý tưởng tồi tệ. Rồi chuyển qua trả theo dự án, như vậy đỡ hơn một chút. Sau đó, tôi học được, tôi trở nên thông minh hơn, và tôi bắt đầu yêu cầu trả trước. Thế là tôi yêu cầu họ trả lương hàng tháng. Tôi được trả hàng tháng, hàng tháng và trả trước. Thế là tôi lại có thêm một nguồn thu nhập 6 số 0 nữa. Đó là kỹ năng thu nhập cao thứ hai của tôi.


Then, from there, I went into digital marketing. I went online, I was selling things on eBay, growing my business. So, I believe the third good high-income skill that you could develop, especially if you’re a millennial if you're young, is digital marketing. It means that you are building funnels for people. You are helping people manage their Facebook. You are helping people grow their Instagram. You are helping people, any of the social media platforms, because companies and entrepreneurs, there is such a demand right now in the marketplace that they are not caught up with what's happening with social media. They need help, and you could charge a good amount of money helping them do these things, things you're already using every single day, so you might as well make money doing that. The great thing about this type of high-income skill, everything that I'm talking about so far, copywriting, consulting, and digital marketing, you are helping entrepreneurs and companies make more money. And it's easier to charge a reoccurring revenue model, right? You can charge them $1000 a month, $2000 a month, $3000 a month to do this. It means that you don't need that many clients to make $10,000 a month, right? If you get very, very good, you might just need a few clients to make $10,000 in a month. Just from home, in your spare time.


Rồi từ đó, tôi chuyển qua tiếp thị qua mạng. Tôi lên mạng, tôi bán đồ trên eBay, mở rộng kinh doanh. Nên tôi tin kỹ năng thu nhập cao thứ 3 mà bạn có thể phát triển, nhất là nếu bạn thuộc thế hệ Y, nếu bạn còn trẻ, là tiếp thị qua mạng. Có nghĩa là bạn xây dựng các bước cho người khác. Bạn đang giúp mọi người quản lý Facebook của họ. Bạn đang giúp mọi người phát triển Instagram của họ. Bạn đang giúp mọi người, trên mọi nền tảng mạng xã hội, vì với các công ty và doanh nhân, hiện trên thị trường đang có nhu cầu cao đến nỗi họ không theo kịp những gì đang xảy ra trên mạng xã hội. Họ cần giúp đỡ, và bạn có thể yêu cầu một số tiền lớn để giúp họ làm những điều đó, vì đó là những thứ bạn sử dụng mỗi ngày, nên sao bạn không làm tiền từ đó luôn. Điều tuyệt nhất về kỹ năng thu nhập cao này là, mọi thứ mà tôi nhắc đến nãy giờ, viết quảng cáo, tư vấn, và tiếp thị qua mạng, bạn đang giúp các doanh nhân và công ty kiếm được nhiều tiền hơn. Và tính lương theo mô hình doanh thu định kỳ sẽ dễ dàng hơn, phải không? Bạn có thể yêu cầu họ trả 1000 đô/tháng, 2000 đô/tháng, 3000 đô/tháng để làm chuyện này. Vậy nghĩa là bạn không cần quá nhiều khách hàng để có 10 nghìn đô/tháng, nhỉ? Nếu bạn trở nên rất, rất giỏi, có thể bạn chỉ cần vài khách hàng là đủ kiếm 10 nghìn đô/tháng rồi. Mà chỉ cần ngồi ở nhà và làm trong thời gian rảnh của bạn nữa


The four, number four high-income skill that I believe is very, very powerful, and I didn't know about this before, but now as I'm doing this, I know the power of this, and that is YouTube. YouTube. The power of being a YouTuber. It is a great high-income skill. It takes a little while to get it going, but once you get it going, it’s not just essence revenue, maybe in the future I could talk about this, but you can make a very good living if you know what you're doing as a YouTuber. You can share your passion, you can share your hobby, you can go traveling, and just kind of make videos and make good money doing that. Now, I don't even count on what I make from YouTube, it's like a tiny bit of money. But for most people, it is a good way to make a living. It's a very powerful high-income skill. And also, you get to impact people. You gotta help people. You can also see how your videos, how your message, and your story is impacting people around the world. I think that's a pretty special high-income skill. 


Kỹ năng thu nhập cao thứ 4 mà tôi tin là rất, rất mạnh mẽ, và trước đây tôi chưa biết về nó, nhưng giờ khi đã làm thì tôi biết sức mạnh của nó, và đó là YouTube. YouTube. Sức mạnh của việc làm một YouTuber. Đây là một kỹ năng thu nhập cao rất tuyệt. Cần chút thời gian để nó ổn định, nhưng khi bạn đã khiến nó ổn định rồi, thì không chỉ có thu nhập đáng kể, có thể trong tương lai tôi sẽ nói về chuyện này, mà bạn có thể sống rất tốt a a nếu bạn biết cách làm YouTuber như thế nào. Bạn có thể chia sẻ đam mê, chia sẻ sở thích, có thể đi du lịch, và kiểu như làm video rồi kiếm tiền to nhờ việc đó. Tôi thì không quan trọng số tiền kiếm được từ YouTube, chỉ là tí tiền lẻ thôi. Nhưng với hầu hết mọi người thì đó là cách hay để kiếm sống. Đây là một kỹ năng thu nhập cao rất mạnh mẽ. Hơn nữa, bạn còn ảnh hưởng lên mọi người. Bạn phải giúp mọi người. Bạn cũng có thể thấy cách mà video của mình, thông điệp và câu chuyện của mình đang có ảnh hưởng thế nào lên mọi người trên thế giới. Tôi nghĩ đây là một kỹ năng thu nhập cao rất đặc biệt.


Number five. What I believe is the most powerful high-income skill of all that also makes all these other skills high income skills work better, is closing. In my case, high ticket closing. The ability to close sales. If you have the closing skill when it comes to copywriting, you'll be able to charge more money, you will be able to close better clients, better contracts. Consulting, you need closing skills. In digital marketing, you need closing skills. YouTube, making video, you need to be able to communicate, you need closing skill. So I believe closing skill is what makes all these other skills work. What this whole thing boils down to is the ability to communicate. Write this down: Communication = wealth. Comment below: Communication = wealth. You will not be able to create wealth without being a good communicator, so you always want to work on your communication skill. 


Kỹ năng thu nhập cao thứ 5. Thứ mà tôi tin là kỹ năng thu nhập cao mạnh nhất trong tất cả, và cũng giúp hỗ trợ các kỹ năng thu nhập cao kia hiệu quả hơn, là kỹ năng chốt đơn. Với tôi là chốt đơn hàng giá trị cao. Khả năng chốt đơn hàng. Nếu bạn có khả năng chốt đơn, thì khi viết quảng cáo, bạn sẽ có thể yêu cầu nhiều tiền hơn, bạn sẽ chốt được các khách hàng và đơn hàng tốt hơn. Khi tư vấn, bạn cần kỹ năng chốt đơn. Tiếp thị qua mạng, bạn cần kỹ năng chốt đơn. YouTube, làm video, bạn cần có khả năng giao tiếp, bạn cần kỹ năng chốt đơn. Nên tôi tin rằng kỹ năng chốt đơn là thứ hỗ trợ được tất cả các kỹ năng kia. Điều chủ chốt của cả chuyện này là kỹ năng giao tiếp. Viết ra giấy đi: Giao tiếp = giàu có. Hãy bình luận bên dưới: Giao tiếp = giàu có. Bạn sẽ không thể giàu có nếu không giao tiếp tốt, nên lúc nào bạn cũng nên rèn luyện kỹ năng giao tiếp của mình.


So those are the five best high income skills that I believe in because those are things that I have personally done, without a degree. I don't have a degree. If you know my story, I'm a college dropout. But because I master these high income skills, then what I do is, when I grow my companies, I simply take these skills that I have and I have other skill sets too, but I take these skill sets, and then I transition. I used the same skill sets to grow my companies to millions and millions and millions of dollars in revenue. That's what I do. 


Đó là 5 kỹ năng thu nhập cao hiệu quả nhất mà tôi tin tưởng, vì đó là những thứ mà chính tôi đã làm, khi không có bằng. Tôi không có bằng cấp. Nếu bạn biết câu chuyện của tôi thì tôi bỏ học Đại học. Nhưng vì đã thành thạo các kỹ năng thu nhập cao đó, nên việc tôi làm, khi phát triển các công ty của tôi, tôi chỉ cần mang các kỹ năng này ra và tôi cũng có các kỹ năng khác nữa, nhưng tôi mang các kỹ năng này ra, và tôi chuyển hoá. Tôi dùng chính các kỹ năng này để tăng thu nhập từ các công ty của tôi lên hàng triệu triệu triệu đô. Đó là điều tôi làm


So, there you go, five high-income skills. Comment below and let me know which one you feel resonates with you, which one you think, “You know what, Dan? I want to learn that. That's what I want to do”, or “No, I don't want to do that. This is what resonates with me. I want to develop that high-income skill.” Comment below and let me know, and maybe I'll make some more videos on that, and expand on some of these topics. Until next time, I'll see you in my Bentley.


Vậy bạn thấy đấy, 5 kỹ năng thu nhập cao. Hãy bình luận bên dưới để tôi biết bạn thấy kỹ năng nào hợp với mình nhất, cái nào làm bạn nghĩ: “Ông biết không Dan? Tôi muốn học cái đó. Tôi muốn làm cái đó”, hoặc “Không, tôi không muốn làm cái đó. Cái này mới hợp với tôi. Tôi muốn phát triển kỹ năng thu nhập cao đó.” Hãy bình luận bên dưới cho tôi biết, và có thể tôi sẽ làm vài video nữa về chủ đề đó, và nói thêm về một số chủ đề trong này. Hẹn gặp lại, tôi sẽ gặp bạn trong con xe Bentley.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.


iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY