DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 5.18: Cách để liên kết các chi tiết với nhau

| 2923 lượt xem | Thư viện số 100 năm


 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
  1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

  2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

  3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

  1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

  2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

  3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

  • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Tác giả: Celeste Headlee - Nhà báo phát thanh người Mỹ, tác giả, diễn giả trước công chúng và là người đồng dẫn chương trình hàng tuần Retro Report trên PBS.

  • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

  • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Sự nghiệp #Người cân bằng

CREATIVE THINKING: HOW TO INCREASE THE DOTS TO CONNECT?

CÁCH ĐỂ LIÊN KẾT CÁC CHI TIẾT VỚI NHAU

Imagine you are hungry and all you have at home is a coconut, some rice, and an egg. If you have no clue and have zero creative thoughts you’d probably eat the raw egg with unboiled hard rice while staring at the coconut. If however, you have memories of your dad cracking the coconut, and your mom boiling the rice, your brain can connect the dots and form a new creative idea. You boil the rice inside coconut water, then fry it with the egg and add coconut flakes. 


Hãy tưởng tượng bạn đang đói và tất cả những gì bạn có ở nhà là một quả dừa, một ít gạo và một quả trứng. Nếu bạn không có một chút sáng kiến và suy nghĩ sáng tạo nào, bạn có thể sẽ ăn trứng sống với gạo cứng chưa nấu cùng với đó là nhìn chằm chằm vào quả dừa. Tuy nhiên, nếu bạn có ký ức về việc bố bạn chặt dừa và mẹ bạn nấu cơm, não của bạn có thể kết nối các dấu chấm và hình thành một ý tưởng sáng tạo mới. Bạn nấu cơm bằng nước dừa, sau đó xào với trứng và cho dừa nạo sợi vào.


Voila! Enjoy your meal! Creativity is our ability to look at a problem and come up with a good solution to solve it. Once we understand this, we realize that it has nothing to do with the subject matter, job, or what we study. There are creative inventors and creative artists, but there are also very creative cleaners and highly creative teachers. People we worship for their creativity, often just connect different ideas in a beautiful new way and make them commercially successful. 


Và hô biến! Hãy tận hưởng bữa ăn của bạn! Sáng tạo là khả năng chúng ta nhìn ra một vấn đề và đưa ra một giải pháp tốt để giải quyết nó. Một khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta nhận ra rằng nó không liên quan gì đến chủ đề, công việc hoặc những gì chúng ta nghiên cứu. Có những nhà phát minh sáng tạo và nghệ sĩ sáng tạo, nhưng cũng có những người lao công rất sáng tạo và những giáo viên có óc sáng tạo cao. Những người mà chúng ta thường hâm mộ vì sự sáng tạo của họ, thường chỉ kết nối các ý tưởng khác nhau theo một cách mới và làm cho chúng thành công về mặt thương mại.


While all of us are creative, we differ in the way that we are and to what extent. Michael Kirton came up with the “Adaption-Innovation” Theory. He believes that when we solve problems, we are either more adaptive or more innovative. People who are more adaptive-creative, try to do things better. People who are more innovative-creative, try to do things differently. 


Trong khi đó, tất cả chúng ta đều có tính sáng tạo, chúng ta khác nhau về bản thân chúng ta hiện là ai và phát triển như thế nào. Michael Kirton đã đưa ra lý thuyết “Thích ứng - Đổi mới”. Ông tin rằng khi chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ thích nghi hơn hoặc đổi mới hơn. Những người có sự thích ứng - sáng tạo hơn sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt hơn. Những người càng đổi mới - sáng tạo sẽ càng cố gắng làm những điều khác biệt.


To solve a specific problem, say that of smelly cat litter, both types would use a different approach. More adaptive types look for a solution inside the box. They might try to create better cat litter by looking at its chemical properties, then increase the size of the sand particles and finally add some refreshing tropical scent. More innovative creatives think outside the litter box. They come up with cat diapers, cat schools for good manners, or a robocat. But there are also other differences. 


Để giải quyết một vấn đề cụ thể, chẳng hạn như phân mèo có mùi hôi, cả hai loại sẽ sử dụng hai cách tiếp cận khác. Về những người có sự thích ứng sẽ tìm kiếm giải pháp về yếu tố bên trong. Họ có thể cố gắng tạo ra phân mèo tốt hơn bằng cách xem xét các đặc tính hóa học của nó, sau đó tăng kích thước của các hạt cát và cuối cùng thêm một số mùi hương nhiệt đới trong lành. Những người có sự sáng tạo sẽ nghĩ đến những yếu tố bên ngoài. Họ phát minh ra tã lót cho mèo, trường học cho mèo hay một con mèo máy. Nhưng cũng có những điểm khác biệt khác.


Psychologist J.P. Guilford and some others argue that there is divergent and convergent thinking. More divergent thinkers are better at coming up with many ideas when they see a problem. Convergent thinkers see all the details and are better at narrowing down the options. 


Nhà tâm lý học J.P. Guilford và một số người khác cho rằng có sự tư duy “phân kỳ” và “hội tụ”. Những người có tư duy “phân kỳ” sẽ giỏi hơn trong việc đưa ra nhiều ý tưởng khi họ nhìn thấy một vấn đề. Những người có tư tưởng “hội tụ” sẽ nhìn thấy tất cả các chi tiết và tốt hơn trong việc thu hẹp các lựa chọn.

A diverse team is hence usually most effective when trying to solve problems. A divergent thinker can list many ideas. After a convergent thinker can then look at each option in detail and then pick the best one. The result is better than if anyone would do it by themselves. 


Do đó, một đội có cả 2 nhóm người trên thường hiệu quả nhất khi cố gắng giải quyết các vấn đề. Một nhà tư tưởng “phân kỳ” có thể liệt kê nhiều ý tưởng. Sau đó, một nhà tư tưởng “hội tụ” có thể xem xét chi tiết từng phương án và chọn phương án tốt nhất. Kết quả sẽ tốt hơn so với việc ai đó tự làm một mình.


A murder mystery experiment involving two groups of students shows how creative diversity works. Group A was full of students from the same background. Group B was also all similar but joined by one single stranger. The students from group A enjoyed the process and felt like they worked together very well. The students in group B didn’t like having a stranger in their team, but they solved the mystery twice as fast and won the race. 


Một thí nghiệm về một vụ án bí ẩn liên quan đến hai nhóm sinh viên đã cho cho thấy sự đa dạng sáng tạo hoạt động như thế nào. Nhóm A gồm toàn học sinh từ cùng một hoàn cảnh. Nhóm B cũng tương tự nhưng được tham gia bởi một người lạ duy nhất. Các sinh viên từ nhóm A rất thích quá trình này và cảm thấy họ làm việc cùng nhau một cách thuận lợi. Các học sinh nhóm B không thích có người lạ trong nhóm của mình, nhưng họ đã giải được bí ẩn nhanh gấp đôi và giành chiến thắng trong cuộc đua.


The researchers concluded that the stranger added a new perspective, making the group think harder, and making them more careful of drawing fast conclusions or falling into groupthink. The result was a more intelligent problem-solving process. If we want to become more creative, we first have to build a collection of knowledge and memories, ideally by seeking new experiences. Only then we can increase the dots in our brain that we can connect. 


Các nhà nghiên cứu kết luận rằng người lạ đã thêm một góc nhìn mới, khiến cả nhóm suy nghĩ nhiều hơn và khiến họ cẩn thận hơn trong việc đưa ra kết luận nhanh hoặc rơi vào tình trạng suy nghĩ theo nhóm. Kết quả là một quá trình giải quyết vấn đề thông minh hơn. Nếu chúng ta muốn trở nên sáng tạo hơn, trước tiên chúng ta phải xây dựng một kho kiến ​​thức và ký ức, lý tưởng nhất là bằng cách tìm kiếm những trải nghiệm mới. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tăng các điểm trong não mà chúng ta cần kết nối. 


Clayton Christensen from Harvard Business School, recommends that parents should fix things at home all by themselves. Their children then learn that problems can be solved by themselves and in many different ways. Jack Matson, professor of creativity at Penn State University, recommends dressing for failure. This gives us a new perspective and the ability to play new roles. Marc Schwyn, founder of MinuteVideos suggests practicing saying yes! Because whenever we say yes, we open the door to a new experience. Can you help me? Want to try my ice cream? Can I talk to you? Yes! Yes! Yes! We recommend you to do one thing you have never done before every day for at least one week, maybe a month. Call your weird aunt, talk to a stranger, eat using your left hand, or take a really really cold shower. Every evening write down what you did and what you’ve learned from it. Start with the first new thing right now and share your experience in the comments below right after.


Clayton Christensen từ Trường Kinh doanh Harvard, khuyến cáo rằng cha mẹ nên tự mình sửa chữa mọi thứ ở nhà. Con cái của họ sau đó sẽ học hỏi được rằng các vấn đề đều có thể được giải quyết bởi chính chúng ta và bằng nhiều cách khác nhau. Jack Matson, giáo sư về sự sáng tạo tại Đại học Penn State, khuyên bạn nên thay đổi khi thất bại. Điều này cho chúng ta một góc nhìn mới và khả năng đóng những vai trò mới. Marc Schwyn, người sáng lập MinuteVideos gợi ý rằng hãy tập nói có! Bởi vì bất cứ khi nào chúng ta nói có, chúng ta sẽ mở ra cánh cửa cho một trải nghiệm mới. Bạn có thể giúp tôi được không? Muốn thử kem của tôi không? Tôi có thể nói chuyện với bạn? Có! Có! Có! Chúng tôi khuyên bạn nên làm một việc mà bạn chưa từng làm trước đây mỗi ngày trong ít nhất một tuần, có thể là một tháng. Gọi cho người cô kỳ lạ của bạn, nói chuyện với một người lạ, ăn bằng tay trái hoặc tắm với nước lạnh. Mỗi buổi tối, hãy viết ra những gì bạn đã làm và những gì bạn đã học được từ nó. Bắt đầu với điều mới đầu tiên ngay bây giờ và chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận bên dưới ngay sau đây.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.


iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY