DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 4.8: Cách để tư duy tích cực

| 4369 lượt xem | Lê Hà Thanh Lộc

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Bruce Pulver - Trưởng nhóm Giáo dục Chiến lược và Tiếp thị Xã hội tại MedAssist, một công ty Firstsource

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

 • DJ Model: #Tôi là ai #Bộ tư duy #Nhà lãnh đạo #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

 • Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

THE SECRET TO CHANGING NEGATIVE SELF-TALK BY RENEWING YOUR MINDSET 

CÁCH ĐỂ TƯ DUY TÍCH CỰC


Have you ever thought about how much your words matter? I'm a word junkie. I'm fascinated by words not because of their spelling or their sound or how we use them in the English language so, not because pH sounds like F, not because we have to have K to spell the word knife correctly and not because we have three ways to say the word there. You know they're over there in their chair and not because when my wife and I are cooking and she asks me to go get the Baileys and when I come back from the liquor cabinet. She directs me to the spice cabinet because she wanted Bailey's not Baileys no not that at all.


Đã bao giờ, bạn nghĩ về mức độ quan trọng của lời nói của mình. Tôi là một người nghiện chữ. Tôi bị cuốn hút bởi các từ không phải vì chính tả hoặc âm thanh của chúng hay cách chúng ta sử dụng chúng trong tiếng Anh, không phải vì pH phát âm như F, không phải vì chúng ta phải có K để đánh vần chính xác từ dao và không phải vì chúng ta có ba cách để nói từ “there”. Bạn biết họ (they’re) đang ở đó (there) trên ghế của họ (their), và không phải vì khi vợ chồng tôi đang nấu ăn và cô ấy yêu cầu tôi đi lấy Baileys và khi tôi quay lại từ tủ rượu. Cô ấy hướng tôi đến tủ gia vị vì cô ấy muốn Baileys chứ không phải rượu sữa Baileys không phải là cái đó


To me, the power of words is how they have control and an influence on your life and mine. Whether spoken aloud or quietly in those private conversations that we often have with ourselves. Words can truly be our friends or our foe. Whether I'm delivering a talk of encouragement to an elementary school. Whether I'm doing a sales performance workshop. Whether I'm talking with a CEO about the values and core values that they're bringing to their company. I know the impact a single word can have/ the idea.  


Đối với tôi, sức mạnh của lời nói là cách chúng kiểm soát và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và tôi. Cho dù nói to hay nói nhỏ trong những cuộc trò chuyện riêng tư mà chúng ta thường có với chính mình. Lời nói có thể thực sự là bạn của chúng ta hoặc là kẻ thù của chúng ta. Cho dù tôi đang nói chuyện khích lệ cho một trường tiểu học. Cho dù tôi đang thực hiện một hội thảo về hiệu suất bán hàng. Cho dù tôi đang nói chuyện với một CEO về những giá trị và giá trị cốt lõi mà họ đang mang lại cho công ty của mình. Tôi biết được tác động của một từ đơn có thể tạo ra.


I'd like to share with you today is that your words matter and the words you use to speak with yourself out loud and with others can impact everything. It all starts with my dad, the wordsmith. He loved words and was obsessively involved in completing crossword puzzles. With a single rule, you must complete all downwards before you start across. I didn't do many crossword puzzles with my father. He was also an amateur playwright and in one of the plays he did the characters’ names in the play perfectly defined their professions. The sheriff, her name was Lauren Order. The captivating mystery novelist, her name was a page-turner. The weatherman was from Europe. His first name was Gustav, Gustav wind and of course the nurse at the hospital her name was Oh Philia Pulse. He would walk around our house just hoping that his skills would ooze into me and continue with his legacy. Thanks, dad. 


Ý tưởng mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay là lời nói của bạn rất quan trọng và những lời bạn sử dụng để nói to với chính mình và với người khác có thể tác động đến mọi thứ. Tất cả bắt đầu với bố tôi, người có kỹ năng về những con chữ. Ông yêu thích những từ ngữ và bị ám ảnh bởi việc hoàn thành các câu đố ô chữ. Với một quy tắc duy nhất, bạn phải hoàn thành tất cả các từ hàng dọc trước khi bắt đầu các từ hàng ngang. Tôi đã không chơi nhiều trò chơi ô chữ với cha tôi. Ông cũng là một nhà viết kịch bản nghiệp dư và một trong những vở kịch ông thực hiện là tên các nhân vật trong vở kịch đã xác định rõ nghề nghiệp của họ. Cảnh sát trưởng, tên cô ấy là Lauren Order. Tiểu thuyết gia bí ẩn quyến rũ, tên cô ấy có nghĩa là người lật trang. Người đàn ông thời tiết, anh ta đến từ Châu Âu. Tên của anh là Gustav, gió Gustav và tất nhiên cô y tá tại bệnh viện tên là Oh Philia Pulse. Ông ấy sẽ đi quanh nhà chúng tôi chỉ hy vọng rằng kỹ năng của ông ấy sẽ ngấm vào tôi và tôi sẽ tiếp tục với công việc của ông ấy. Cảm ơn bố.


I was also raised in a family that was incredibly positive and grateful. Why? The day I was born, my mother suffered a dissecting aortic aneurysm when she went in labor with me. And by giving birth to me, she began a 30-day struggle to survive enduring three experimental and highly risky heart surgeries. The surgeons who perform the operation on her published in the winglet of Medicine as I read. She was the second woman to live past 72 hours after delivery. She made a full recovery and every morning arose with a gratitude point of view a thankful and expectant life. She lived for 22 years. Thanks, mom. 


Tôi cũng được nuôi dưỡng trong một gia đình vô cùng tích cực và biết ơn. Tại sao? Ngày tôi chào đời, mẹ tôi bị chứng phình động mạch chủ khi sinh tôi. Và khi sinh ra tôi, ba ấy đã bắt đầu cuộc đấu tranh kéo dài 30 ngày để sống sót sau ba cuộc phẫu thuật tim thử nghiệm và rất rủi ro. Những bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca phẫu thuật cho bà ấy đã công bố trên tạp chí Y học khi tôi đọc. Bà là người phụ nữ thứ hai sống qua 72 giờ sau khi sinh. Bà ấy đã hồi phục hoàn toàn và mỗi buổi sáng đều thức dậy với quan điểm về một cuộc sống với lòng biết ơn và sự mong đợi. Bà ấy đã sống được 22 năm. Cảm ơn mẹ.


I had no tie between my dad's wordiness and my mother's gratefulness until I was hit with my BAM moment which solidified for me. How important my words were to direct my thoughts, my beliefs, my intentions, my actions, and ultimately my outcomes. It's with this perspective that I learned about what a BAM moment is. A BAM moment is when everything's going well in life and then all of a sudden, BAM, something happens in our life that has changed immediately. 


Tôi không có sự ràng buộc nào giữa sự kiệm lời của bố và lòng biết ơn của mẹ cho đến khi tôi bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc ĐỔ RẦM của mình, điều đó đã củng cố cho tôi. Lời nói của tôi quan trọng như thế nào đối với việc định hướng suy nghĩ, niềm tin, ý định, hành động và cuối cùng là kết quả của tôi. Với góc nhìn này, tôi đã học được về khoảnh khắc ĐỔ RẦM là gì. Một khoảnh khắc ĐỔ RẦM là khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp trong cuộc sống và sau đó là tất cả đột ngột, RẦM, một cái gì đó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đã làm thay đổi ngay lập tức.


We've all had them right deadly diagnosis loss of a loved one a relationship exploding and ending a freak accident. For me, it was a sudden career change a job loss after 20 years working in the healthcare information technology business, and after working for three years to secure extend an existing business relationship with a large client. My position as vice president of client development was eliminated. BAM. I was scared and I was devastated. So what do you do in these kinds of situations? 


Tất cả chúng ta đều đã được dự báo về việc mất người thân, mối quan hệ bùng nổ và kết thúc một tai nạn kinh hoàng. Đối với tôi, đó là một sự thay đổi nghề nghiệp đột ngột, mất việc sau 20 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe và sau ba năm làm việc để đảm bảo kéo dài mối quan hệ kinh doanh hiện có với một khách hàng lớn. Vị trí phó chủ tịch phát triển khách hàng của tôi đã bị loại bỏ. RẦM. Tôi sợ hãi và tôi đã bị suy sụp. Vậy bạn sẽ làm gì trong những tình huống này. 


Well. The story continues the morning after I awoke in pounding in my head was the word strong. I didn't know what it meant but I quickly reached for the bedside pad and paper and a pen. And I stared at that word and in a matter of a minute, I wrote stand tall, remain optimistic, now go for it. I had no idea what that meant but I was on a mission for that day to find something to be strong, about strong for myself strong for my family, and ultimately strong for my future. So, I went out to try to find something strong on that day. 


Câu chuyện tiếp tục vào buổi sáng sau khi tôi thức dậy trong đầu tôi xuất hiện từ mạnh mẽ. Tôi không biết nó có nghĩa là gì nhưng tôi nhanh chóng với tới tập giấy đầu giường, tờ giấy và một cây bút. Và tôi nhìn chằm chằm vào từ đó và chỉ trong một phút, tôi đã viết rằng hãy giữ vững niềm lạc quan và bây giờ hãy tiếp tục nó. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng tôi có nhiệm vụ cho ngày hôm đó là tìm ra thứ gì đó để trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ cho bản thân, mạnh mẽ cho gia đình và cuối cùng là mạnh mẽ cho tương lai của tôi. Vì vậy, tôi đã đi ra ngoài để cố gắng tìm kiếm một cái gì đó mạnh mẽ trong ngày hôm đó.


The next morning, I awoke at the same time with the word pounding in my head and that word was great. I looked at it for a second, I wrote it vertically probably the crossword puzzle thing, you're with me and immediately I got get ready expect a terrific day. I had no idea what that meant at that time but between my house and the grocery store, there are five traffic lights. Two of them were left-hand turns and it's a very congested part of town. I think what was great about that day was I caught five green lights in a row and I pulled into the parking lot. And I got a parking space right up front and then when I got through the grocery store miraculously. Another cashier line was opened. Didn't matter I was focused on finding something great about that day. 


Sáng hôm sau, tôi thức dậy với từ thật tuyệt xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhìn nó trong một giây, tôi đã viết nó theo chiều dọc có lẽ là trò chơi ô chữ, từ này luôn ở bên tôi và ngay lập tức tôi đã sẵn sàng mong đợi một ngày tuyệt vời. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì vào thời điểm đó nhưng ở giữa nhà tôi và cửa hàng tạp hóa có năm đèn giao thông. Hai trong số đó là lối rẽ trái và đó là một phần tạo nên tắc nghẽn của thị trấn. Tôi nghĩ điều tuyệt vời về ngày hôm đó là tôi bắt gặp năm đèn xanh liên tiếp và tôi tấp vào bãi đậu xe. Và tôi có một chỗ đậu xe ngay phía trước và sau đó khi tôi đi qua cửa hàng tạp hóa một cách kỳ diệu. Một hàng thu ngân khác đã được mở. Không thành vấn đề, tôi đã tập trung vào việc tìm kiếm điều gì đó tuyệt vời về ngày hôm đó.


The third morning, I woke up, and pounding in my head was the phrase “Yes, I can, Yes I can” what Bruce. I don't know but it became you expect success in challenging, activities, now. That was the day, I started the resume. That's the day, I started opening my Rolodex for my networking. That was the day that I started making phone calls and started moving forward with the power of our words. I wrote that so this continued for 400 consecutive mornings. A different word presented a different way written in the same way so what I learned from that is that the power of my words absolutely has an impact on everything I do.


Sáng thứ ba, tôi thức dậy và xuất hiện trong đầu là câu “Vâng, tôi có thể, vâng, tôi có thể” là cái gì vậy Bruce?. Tôi không biết nhưng đó là những cái bạn mong đợi sự thành công từ các thử thách, các hoạt động, ngay bây giờ. Đó là ngày, tôi bắt đầu làm lại hồ sơ. Đó là ngày, tôi bắt đầu mở danh thiếp cho mạng lưới của mình. Đó là ngày mà tôi bắt đầu gọi điện và bắt đầu phát huy sức mạnh của lời nói. Tôi đã viết như vậy tiếp tục trong 400 buổi sáng liên tiếp. Với một từ khác nhau, tôi sẽ viết khác đi nhưng vẫn theo một cách làm tương tự nên những gì tôi học được từ đó là sức mạnh của lời nói hoàn toàn có tác động đến mọi thứ tôi làm.


However, we are often taught that our words our actions speak louder than our words but what I learned at this moment is that my words trigger everything. And if I pay attention to the words I use, I can more effectively drive my outcomes, outcomes of my own outcomes with conversations in relationships and outcomes with especially my children.


Tuy nhiên, chúng ta thường được dạy rằng lời nói của chúng ta, hành động quan trọng hơn lời nói nhưng điều tôi học được trong thời điểm này là lời nói của tôi kích hoạt mọi thứ. Và nếu tôi chú ý đến những từ tôi sử dụng, tôi có thể đạt được hiệu quả cao hơn kết quả mà tôi mong đợi, kết quả của chính tôi là từ các cuộc trò chuyện trong các mối quan hệ và kết quả đặc biệt là với các con của tôi.


Okay, let's go through an example you may be going through your BAM moment right now. Everybody has something going on. It might be catastrophic. It might just be how am I going to get home and get back to work this afternoon because remember I'm a left and I don't want to be on Facebook today. So, I may not be here or shouldn't be here. It's you. 


Được rồi, hãy xem qua một ví dụ mà bạn có thể đang trải qua thời điểm ĐỔ RẦM của mình ngay bây giờ. Mọi người đều có thể trải qua một giai đoạn nào đó. Nó có thể là thảm họa. Có thể là chiều nay tôi sẽ về nhà và quay lại làm việc như thế nào vì hãy nhớ rằng tôi chỉ có một mình và tôi không muốn ở trên Facebook hôm nay. Vì vậy, tôi có thể không ở đây hoặc không nên ở đây. Hãy cứ là bạn và làm những điều bạn muốn.


We can deal with things one way or the other so let's go through the either/or example so we're faced with some sort of change. Okay, we can look at it as can't handle another negative gut-wrenching experience, or we can flip that and we can say circumstances have altered now get engaged. How does that vary with how we'll be dealing with whatever that thing is? So, we now have a framework for how to deal with this change, this BAM moment. 


Chúng ta có thể giải quyết mọi thứ theo cách này hay cách khác, vì vậy hãy xem xét một trong hai ví dụ khi phải đối mặt với một số thay đổi. Được rồi, chúng ta có thể xem nó như không thể giải quyết một trải nghiệm tiêu cực nào khác, hoặc có thể lật ngược tình hình và nói rằng hoàn cảnh đã thay đổi, giờ đây đã trở nên tốt hơn. Điều đó thay đổi như thế nào phụ thuộc vào cách chúng ta xử lý chúng. Vì vậy, giờ đây chúng ta có một khuôn khổ cho cách xử lý sự thay đổi này, thời điểm ĐỔ RẦM này.


However, it's not that easy, right? Because of what happens Mr. fear jumps in. So we can look at fear either as I fail every attempt regardless or it fuels my energy and resilience. The fear may not go away but how I decide to deal with it will determine my outcome. Okay great. We've lined up the change. We've kind of got fear in the little corner here at least temporarily. What about Mr. Confidence, we can say “can I” or just move the eye to the other side and make the question mark, an exclamation point and say “I can”, “We can do that”. It moves us from being cautious, anxious and nervous, and insecure to inspired, confident, affirmed, and never a doubt doesn't mean we'll get there at the same tempo in a straight line. It does not mean that we will get there without obstacles but it puts our mind in a place to be able to deal with that change.


Tuy nhiên, nó không phải dễ dàng đúng không? Bởi vì có Ngài sợ hãi xuất hiện. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn vào nỗi sợ hãi khi tôi thất bại bất kể mọi nỗ lực hoặc nó tiếp thêm năng lượng và khả năng phục hồi của tôi. Nỗi sợ hãi có thể không biến mất nhưng cách tôi giải quyết nó sẽ quyết định kết quả của tôi. Rất tốt. Chúng ta đã sắp xếp sự thay đổi. Chúng ta chỉ có cảm giác sợ hãi một chút thôi. Còn về Ngài Tự tin, chúng ta có thể nói “tôi có thể” hoặc chỉ đưa mắt sang phía khác và đặt dấu chấm hỏi, dấu chấm than và nói “Tôi có thể”, “Chúng ta có thể làm được điều đó”. Nó chuyển chúng ta từ thận trọng, lo lắng, hồi hộp và không an toàn sang cảm hứng, tự tin, khẳng định và không bao giờ nghi ngờ gì, không có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được nó một cách suôn sẻ. Nó không có nghĩa là chúng ta sẽ đến đó mà không gặp trở ngại nhưng nó đặt tâm trí của chúng ta vào vị trí để có thể đối phó với sự thay đổi đó.


Every race has the last lap. Every Symphony has a finale. Every author writes their last chapter so what about that last bit. We've got a framed-up change. We've got the fear and control. We believe we can. But it's really easy to tighten up to get it across that finish line. We can either look at it as petrified, under stress, and helpless or we can just put up some hard work to get our soft self across the goal line. So, what I've learned is a carefully selected word can save or change a life can mend a broken relationship, can build confidence in ourselves to be successful. 


Mọi cuộc đua đều có vòng đua cuối cùng. Mỗi bản giao hưởng đều có phần cuối cùng. Mọi tác giả đều viết chương cuối cùng của họ vậy còn chút cuối cùng đó thì sao. Chúng tôi đã có một sự thay đổi trong khuôn khổ. Chúng ta có sự sợ hãi và kiểm soát. Chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được. Nhưng thật dễ dàng thắt chặt để vượt qua vạch đích đó. Chúng ta có thể nhìn nó như hóa đá, căng thẳng và bất lực hoặc chúng ta có thể cố gắng làm việc chăm chỉ để bản thân dễ dàng vượt qua mục tiêu. Vì vậy, những gì tôi học được là một từ được lựa chọn cẩn thận có thể cứu hoặc thay đổi cuộc đời, có thể hàn gắn mối quan hệ tan vỡ, có thể xây dựng niềm tin vào bản thân để thành công. 


So, I would like to leave you with a challenge, a 30-day challenge, I challenge you to live an inspired life. How do we do that? Invest in your possibilities do what you can with what you have today. Neutralize the naysayers, Einstein is quoted and I'll paraphrase as saying negativity can find a problem with every solution. How about we say positivity can find a solution for every problem. Surround yourself with inspiration, the books you read, the people you surround yourself with, the music you listen to because that will give you inspiration.  Put your Yes in motion start everything with you expect success. Yes, insist you will then do doing beats wishing, do hard things if you do hard things, hard things become easier to do. The batteries will go low plug-in and recharge when you do you can elevate your energy. You always have another level you just have to believe. And finally, distribute your inspiration to others. There's nothing more contagious than inspired life your words matter. Thank you!


Vì vậy, tôi xin để lại cho bạn một thử thách, một thử thách 30 ngày, tôi thách thức bạn sống một cuộc sống đầy cảm hứng. Làm sao chúng ta làm được việc đó bây giờ? Đầu tư vào khả năng của bạn, làm những gì bạn có thể với những gì bạn có ngày hôm nay. Hãy trung hòa những người phản đối, Einstein được trích dẫn và tôi sẽ diễn giải rằng sự tiêu cực có thể tìm ra vấn đề với mọi giải pháp. Còn về việc chúng ta nói sự tích cực có thể tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề. Đắm mình với nguồn cảm hứng, những cuốn sách bạn đọc, những người xung quanh bạn, âm nhạc bạn nghe vì điều đó sẽ truyền cho bạn cảm hứng. Hãy dùng từ Vâng để bắt đầu thành công mà bạn mong đợi. Vâng, khẳng định rằng sau đó bạn sẽ làm được những điều ước ao, làm những điều khó khăn, nếu bạn làm những điều khó khăn, những việc khó trở nên dễ dàng hơn. Pin sẽ hết và khi sạc lại, bạn có thể nâng cao năng lượng của mình. Bạn sẽ ở một cấp độ khác mà bạn chỉ cần tin tưởng. Và cuối cùng, hãy lan tỏa nguồn cảm hứng của bạn cho những người khác. Không có gì dễ lan truyền hơn một cuộc sống được truyền cảm hứng, mà lời nói của bạn quan trọng. Cảm ơn bạn!


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.


iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY