DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 4.19: Cách để phát huy sáng tạo mỗi ngày hiệu quả

| 1651 lượt xem | Lê Hà Thanh Lộc

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Dr. Russya Connor – Diễn giả TEDx, Huấn luyện viên, Chuyên gia trị liệu và Chuyên gia về Sáng tạo Tổ chức

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

 • DJ Model: #Tôi là ai #Bộ tư duy #Bộ kỹ năng # Nhà lãnh đạo

 • Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

 • Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

LIVING A CREATIVE LIFE EVERYDAY 

CÁCH ĐỂ PHÁT HUY SÁNG TẠO MỖI NGÀY HIỆU QUẢ


I love to move without structure, goals, or expectations. I love to skip down the Street and jump into puddles. I'm not only doing it because it's fun. But I’m also doing it because it helps me to stay curious, courageous, and resilient. It allows me to think around the edges and to fully feel and express my emotions. Being physically playful helps to maintain a playful state of mind and that is a key to being creative, courageous, and resilient. Being playful helps me to be undaunted not intimidated by difficulties or disappointed by discouragement. It allows me to stay audacious and to take risks. 


Tôi thích di chuyển mà không có sự sắp đặt, mục tiêu hoặc kỳ vọng. Tôi thích đi xuống phố và nhảy vào vũng nước. Tôi không chỉ làm vì nó vui. Nhưng tôi cũng đang làm điều đó vì nó giúp tôi luôn can đảm, kiên cường và tò mò. Nó cho phép tôi suy nghĩ xung quanh các khía cạnh, cảm nhận và thể hiện đầy đủ cảm xúc của mình. Vui chơi thể chất giúp duy trì trạng thái tinh thần vui tươi và đó là chìa khóa để trở nên can đảm, kiên cường và sáng tạo. Vui tươi giúp tôi không nản lòng trước khó khăn hay thất vọng vì chán nản. Nó cho phép tôi luôn táo bạo và chấp nhận rủi ro.


You might ask yourself how's playfulness connected to being creative and resilient and I will answer that for you today. But firstly, I want to invite you to think back to a time when you were little. And the world was filled with wonder and excitement. Life was about enjoying the little things, going on adventures, being present with each other. You might have built a treehouse or run for the fields Barefield. You might have made up wondrous stories in your mind. 


Bạn có thể tự hỏi bản thân rằng sự vui tươi kết nối với sự sáng tạo và kiên cường như thế nào và tôi sẽ trả lời điều đó cho bạn hôm nay. Nhưng, trước tiên, tôi muốn mời bạn nhớ lại thời gian khi bạn còn nhỏ. Và thế giới tràn ngập sự ngạc nhiên và phấn khích. Cuộc sống là để tận hưởng những điều nhỏ nhặt, đi phiêu lưu có mặt với nhau. Bạn có thể đã xây một ngôi nhà trên cây hoặc chạy trên những cánh đồng trống trải. Bạn có thể đã nghĩ ra những câu chuyện kỳ ​​diệu trong tâm trí mình.


Life was full of enchantment and surprises. We enjoyed the unpredictability, the messiness, the risk-taking. We embrace the exuberance of our bodies as children. We instinctively played with movement sounds and gestures to make sense of the world around us. 


Cuộc sống đầy mê hoặc và bất ngờ. Chúng ta rất thích sự khó lường, sự lộn xộn, sự chấp nhận rủi ro. Chúng ta chấp nhận sự tráng kiện của cơ thể mình khi còn nhỏ. Chúng ta chơi theo bản năng với âm thanh chuyển động và cử chỉ để hiểu thế giới xung quanh.


We are all born creative curious and hungry to explore the world. Yet when is the last time you jumped into a puddle, danced under the moonlight, or pretended to rule the world. Most of us have forgotten that wildness within us. Those creative and instinctual parts have been put to the side as we acquired kids, jobs, mortgages who haven’t heard stop playing around. There's work to do be serious. There is a common perception that playfulness is only for children or worse for the lazy or the idol.  But far from being a useless activity, playfulness and thus imagination and creativity is a world of understanding both our external reality and our internal subjective world. 


Tất cả chúng ta sinh ra đều tò mò, sáng tạo và khao khát khám phá thế giới. Tuy nhiên, lần cuối cùng bạn nhảy xuống vũng nước, nhảy múa dưới ánh trăng hoặc giả vờ thống trị thế giới là khi nào. Hầu hết chúng ta đã quên sự hoang dã bên trong. Những phần bản năng và sáng tạo đó đã được đặt sang một bên khi chúng ta có con, công việc, những khoản thế chấp vây quanh. Đó là một công việc nghiêm túc. Có một quan niệm phổ biến rằng sự vui đùa chỉ dành cho trẻ em hoặc tệ hơn là dành cho những kẻ lười biếng hoặc thần tượng. Nhưng bỏ qua một hoạt động vô bổ, vui chơi, tưởng tượng và sáng tạo là một thế giới hiểu biết cả thực tại bên ngoài và thế giới chủ quan bên trong của chúng ta.


Often our most advanced mental functions like abstract conceptual thought or problem-solving skills are not able to resolve problems instead the earliest glimmers of understanding emerge images metaphors and symbols. If we take our imagination seriously and give it concrete expression, we set into motion a process of understanding and integrating even the most difficult experiences.


Thường thì các chức năng tinh thần tiên tiến nhất của chúng ta như suy nghĩ khái niệm trừu tượng hoặc kỹ năng giải quyết vấn đề lại không thể giải quyết những vấn đề, thay vào đó là những sự hiểu biết chập chờn, sớm nhất xuất hiện những hình ảnh và biểu tượng ẩn dụ. Nếu chúng ta coi trí tưởng tượng của mình một cách nghiêm túc và thể hiện nó một cách cụ thể, chúng ta sẽ bắt đầu một quá trình hiểu và tích hợp ngay cả những trải nghiệm khó khăn nhất.


Creativity is our ability to come up with and act upon novel ideas and solutions. And the reality is in a forever-changing world like ours. We desperately need to be open to unconventional solutions lives faster than ever we are under pressure. There will be forever hiccups setbacks difficulties. We need to find a way to stay open and resilient. Times of change and flux can be very vulnerable experiences and it doesn't matter whether it's a new job those unpredictable people around us epidemic or if we're just asking ourselves what's next.


Sáng tạo là khả năng chúng ta nghĩ ra và hành động dựa trên những ý tưởng và giải pháp mới. Và thực tế là thế giới luôn thay đổi như chúng ta. Chúng ta rất cần cởi mở với các giải pháp độc đáo, giúp cho cuộc sống, mà chúng ta đang sống dưới những áp lực, phát triển nhanh hơn bao giờ. Luôn luôn có những khó khăn trở ngại. Chúng ta cần tìm cách để luôn cởi mở và kiên cường. Thời gian thay đổi và biến chuyển có thể những trải nghiệm rất dễ bị tổn hại nhưng việc đó không quan trọng. Một việc mới khiến những người xung quanh chúng ta không thể đoán trước được như dịch bệnh hay nếu chúng ta chỉ tự hỏi mình điều gì xảy ra tiếp theo

So how can we keep these abilities open because the effect is if we keep doing the same things over and over again? If we maintain the same patterns, if we are relying on set routines, we will only and always choose the most familiar answer and that's usually the least interesting one. We need to be able to deepen our thinking so that we can see all the contradictory multiple possibilities to grab the most innovative solution we can find. So how can we step into the unknown and deal with whatever life has to offer what should I say whatever life throws at us? Play might just be the answer. Experiments conducted at MIT indicate that play is at the very core of creativity and innovation.


Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể đưa ra những khả năng này bởi vì hiệu quả là khi chúng ta tiếp tục làm những việc giống nhau lặp đi lặp lại. Nếu chúng ta duy trì các mô hình giống nhau, nếu dựa vào các thói quen đã định, chúng ta sẽ chỉ và luôn chọn câu trả lời quen thuộc nhất và đó thường là câu ít thú vị nhất. Chúng ta cần có khả năng đào sâu suy nghĩ của mình để có thể nhìn thấy tất cả các khả năng đa dạng trái ngược nhau để tìm ra giải pháp sáng tạo tiên tiến nhất mà chúng ta có thể tìm thấy. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể biết những điều chưa biết và đối phó với bất cứ điều gì cuộc sống mang lại, tôi nên nói là bất cứ điều gì cuộc sống ném vào chúng ta. Chơi có thể chỉ là câu trả lời. Các thí nghiệm được thực hiện tại Viện Công Nghệ Massachusetts chỉ ra rằng vui chơi là cốt lõi của sự sáng tạo và đổi mới.


Yet studies in inpatient medicine show that free playtime for children has reduced by over 70 percent in the last 20 years. A lack of free play in early childhood allows us to indicate a susceptibility to criminal activities and addiction. So, children who are deprived of play whether due to poverty absent parents, or an over-structured childhood are likely three times more likely to be arrested for a crime at the age of 23 than compared to children who actually had a playful upbringing or attended a play orientated preschool.


Tuy nhiên, các nghiên cứu về y học bệnh nhân cho thấy thời gian vui chơi tự do cho trẻ em đã giảm hơn 70% trong 20 năm qua. Sự thiếu vắng vui chơi tự do trong thời thơ ấu khiến chúng ta dễ mắc phải các hoạt động tội phạm và nghiện ngập. Vì vậy, trẻ em không được vui chơi cho dù là do nghèo khó, vắng cha mẹ hay tuổi thơ quá an toàn có nguy cơ bị bắt vì phạm tội ở tuổi 23 cao hơn gấp 3 lần so với những đứa trẻ thực sự được nuôi dạy vui tươi hoặc theo học tại một trường mầm non có định hướng về các hoạt động vui chơi.


It has also led to the common phenomenon that since we kind of reduced playtime and childhood and education really innovative companies are training or teaching the employees to play again in order to awaken that dormant creativity. So why does research stress so much the importance of applying for the early development of the brains of children? Children doing play learn to calculate possibilities. They make assumptions about their physical surroundings. They adjust their perception according to the input of others. They develop chronological awareness. Play is linked to language development self-control, social skills, and empathy. Play also allows children to integrate and work through very difficult experiences such as natural disasters, drama, grief loss of violence.


Nó cũng dẫn đến hiện tượng phổ biến là do chúng ta giảm thời gian vui chơi và thời thơ ấu và giáo dục mà các công ty thực sự đổi mới đang đào tạo hoặc dạy lại cho nhân viên cách vui chơi để đánh thức khả năng sáng tạo. Vậy tại sao nghiên cứu lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng đối với sự phát triển sớm của não bộ ở trẻ em. Khi trẻ em đang chơi, chúng sẽ học được các khả năng tính toán. Chúng đưa ra các giả định về môi trường xung quanh mình. Chúng điều chỉnh nhận thức của mình theo ý kiến ​​đóng góp của người khác. Chúng phát triển nhận thức về trình tự thời gian. Chơi có liên quan đến sự phát triển ngôn ngữ tự chủ, các kỹ năng xã hội và sự đồng cảm. Vui chơi cũng cho phép trẻ em hòa nhập và làm việc thông qua những trải nghiệm rất khó khăn như thiên tai, kịch tính, đau buồn, mất mát, bạo lực.


And for adults, play is an evolutionary process. It is a profound biological process and it affects our outlook on life as adults. So playfulness for adults is energizing and it releases our brain from the linear, sensible thinking so we can actually make all those unconventional connections.


Và đối với người lớn, vui chơi là một quá trình tiến hóa. Đó là một quá trình sinh học sâu sắc và nó ảnh hưởng đến cách nhìn của chúng ta về cuộc sống khi trưởng thành. Vì vậy, vui đùa đối với người lớn đang tiếp thêm sinh lực và nó giải phóng não bộ của chúng ta khỏi suy nghĩ tuyến tính, hợp lý để chúng ta thực sự có thể tạo ra tất cả những kết nối độc đáo đó.


An atmosphere of playfulness allows us to communicate and express our feelings to connect to each other in a direct and honest way. We get to know ourselves and become present in the here and now. Playfulness releases us from perfectionism because we're allowed to tinker with experiments and make mistakes. Playfulness helps us to recover quickly from stress, remain curious in our work, stay open, and have more fun in life. During play, we can lose ourselves and find ourselves at the same time.


Một bầu không khí vui vẻ cho phép chúng ta giao tiếp và bày tỏ cảm xúc của mình để kết nối với nhau một cách trực tiếp và trung thực. Chúng ta tìm hiểu bản thân và trở nên hiện diện ở đây và bây giờ. Sự vui tươi giải phóng chúng ta khỏi chủ nghĩa hoàn hảo vì chúng ta được phép mày mò để thử nghiệm và phạm sai lầm. Sự vui tươi giúp chúng ta phục hồi nhanh chóng sau căng thẳng, duy trì sự tò mò trong công việc, cởi mở và vui vẻ hơn trong cuộc sống. Trong quá trình chơi, chúng ta có thể đánh mất chính mình và đồng thời tìm thấy chính mình.


Without play, adults might end up getting burned out or tired from the constant hustle and bustle. Without play, adults might become unhappy. Without really understanding why. So very often if we are able to reawaken those playful and creative instincts. We're also unlocking a big positive change in an adult's life. Let me just specify the difference between play and games for the one. In the audience, who go like I play cards, I should be fine. There is a difference between games and play. So, games have are prior rules and those rules need to be followed during the game to make the game enjoyable. 


Nếu không có trò chơi, người lớn có thể bị kiệt sức hoặc mệt mỏi vì sự hối hả và nhộn nhịp liên tục. Nếu không có trò chơi, người lớn có thể trở nên không vui. Mà không thực sự hiểu tại sao. Vì vậy, rất thường xuyên nếu chúng ta có thể đánh thức những bản năng vui tươi và sáng tạo đó. Chúng ta cũng mở ra một sự thay đổi tích cực lớn trong cuộc sống của một người trưởng thành. Hãy để tôi chỉ ra sự khác biệt giữa chơi và trò chơi. Trong khán phòng, ai thích chơi đánh bài, tôi sẽ ổn. Có một sự khác biệt giữa trò chơi và chơi. Trò chơi có những quy tắc ưu tiên và những quy tắc đó cần được tuân thủ trong suốt quá trình chơi để trò chơi trở nên thú vị.


Play on the other hand has no rules. It affords us to be present in the here. Now we need to improvise and go with the flow so the brain is forced to come up with it ad hoc in the moment solution. And that's the creativity in it during play. We aim to be creative and that's how we learn. Creativity although is like a muscle if you're not gonna use it you will lose it. You cannot sit back on your couch and wait for creativity to strike you like lightning. You need to build it into your daily life like a practice. And that process is necessarily different for each one of you because creativity like our DNA is unique to the individual. 


Mặt khác, chơi không có quy tắc. Nó cho phép chúng ta có mặt ở đây. Bây giờ chúng ta cần phải ứng biến và đi theo cục diện của cuộc vui chơi, vì vậy bộ não buộc phải đưa ra giải pháp đặc biệt trong thời điểm hiện tại. Và đó là sự sáng tạo trong khi chơi. Chúng ta hướng đến sự sáng tạo và đó là cách chúng ta học hỏi. Sự sáng tạo mặc dù giống như một cơ bắp, bạn sẽ mất nó nếu bạn không sử dụng nó. Bạn không thể ngồi lại trên ghế và chờ đợi sự sáng tạo đến với bạn nhanh như chớp. Bạn cần phải xây dựng nó vào cuộc sống hàng ngày của bạn như một cách luyện tập. Và quá trình đó nhất thiết phải khác nhau đối với mỗi người bởi vì sự sáng tạo giống như DNA của chúng ta là duy nhất cho mỗi cá nhân


There are a couple of things, you can do to boost that playfulness and I want to share some things for you today to integrate into your life. Think back to when you were little what did you enjoy doing as a child, what were those activities where you were just in the moment and you did not consider the outcome. You want to take those memories and translate them into sensations now. To find an activity and make it match your current circumstances. If that's a little bit too abstract, practicing ambidexterity will actually enhance your ability to use both sides of your brain to come up with a solution. 


Mặc dù có một số điều, bạn có thể làm để tăng sự vui tươi và tôi muốn chia sẻ một số điều để hôm nay bạn hòa nhập vào cuộc sống của mình. Hãy nhớ lại khi bạn còn nhỏ, bạn thích làm gì khi còn nhỏ, những hoạt động đó là gì mà bạn chỉ dừng lại ở thời điểm đó và bạn không tính đến kết quả. Bạn muốn lấy những ký ức đó và chuyển chúng thành cảm giác ngay bây giờ. Vì vậy, hãy tìm một hoạt động và làm cho nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của bạn. Nếu điều đó hơi trừu tượng, thực tập việc thuận hai tay sẽ thực sự nâng cao khả năng sử dụng cả hai bên não của bạn để đưa ra giải pháp.


If you sit in front of your computer and feel a little bit blur get up move in a non-linear abstract way that connects to your feelings for about 30 seconds to a minute. My office got actually used to the graded outburst I promise. If you feel stuck with a problem get up go for a walk don't think about it, focus on your surroundings, feel the wind on your skin, smell the air, watch the clouds go by. 


Nếu bạn ngồi trước máy tính và cảm thấy hơi mơ hồ, hãy đứng dậy di chuyển theo cách trừu tượng phi tuyến tính kết nối với cảm giác của bạn trong khoảng 30 giây đến một phút. Tôi hứa là văn phòng của tôi đã quen với tính bộc phát của tôi. Nếu bạn cảm thấy bế tắc với một vấn đề, hãy đứng dậy đi dạo, đừng nghĩ về nó, hãy tập trung vào những thứ xung quanh bạn, cảm nhận làn gió trên làn da của bạn, hít thở không khí, ngắm nhìn những đám mây trôi qua.


Research has shown that innovative thinking increases by 58 percent just after a 10-minute leisurely stroll. Give yourself time in the day to do something without purpose, daydream, stay out of the window. Effective people actually do stare out of windows. The interesting thing is that we're not staring out of the window to find out what's going on outside. But it is paradoxically a discovery of the contents of our own mind, engage in some form of free movement during the day that has no structure or expected outcome. If you're exercising to burn fat, you're actually not playing.


Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tư duy đổi mới tăng 58% chỉ sau 10 phút đi dạo nhàn nhã. Hãy cho bản thân thời gian trong ngày để làm điều gì đó không có mục đích, mơ mộng, nhìn chăm chú ra cửa sổ. Thực sự, những người làm việc hiệu quả thường nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Điều thú vị là chúng ta không nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ để tìm hiểu những gì đang diễn ra bên ngoài. Nhưng nghịch lý là việc khám phá ra nội dung trong tâm trí của chúng ta, tham gia vào một số hình thức chuyển động tự do trong ngày mà không có sự sắp đặt hoặc kết quả mong đợi. Nếu bạn đang tập thể dục để đốt cháy chất béo, bạn thực sự không vui chơi.


Free imaginative play might include fantasies like being someone else or something else or it might just be that you skip down the road and jump into a puddle free. Imaginative play is crucial. It makes us better adjusted smarter and less stressed. So to make take time to play and to make sure you play schedule time in your day through it. Live a creative life and take time to play.


Trò chơi tưởng tượng tự do có thể bao gồm những tưởng tượng như trở thành người khác hoặc điều gì đó khác hoặc có thể chỉ là bạn bỏ qua đường và tự do nhảy vào một vũng nước. Trò chơi tưởng tượng là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta điều chỉnh tốt hơn, thông minh hơn và ít căng thẳng hơn. Vì vậy, để dành thời gian chơi và đảm bảo bạn có thời gian biểu vui chơi trong ngày thông qua.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.


iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY