DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 3.23: Cách để tìm đam mê từ khả năng vốn có

| 3882 lượt xem | Thư viện số 100 năm

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:
  1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

  2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

  3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

  1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

  2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

  3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

  • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Tác giả: Kênh YouTube Improvement Pill – Kênh chuyên về cách phát triển bản thân

  • Cộng tác viên dịch:  Nguyễn Thị Dạ Thảo

  • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Sự nghiệp #Người cân bằng

HOW TO FIND YOUR PASSION - 11 ABILITIES (WHICH ONE IS FOR YOU?)

CÁCH ĐỂ TÌM ĐAM MÊ TỪ KHẢ NĂNG VỐN CÓ

We spend most of our youth in an educational system that tests us on our ability to do well in just a handful of things. This causes many of us to grow up thinking that we lack the talent and the intellect to succeed in life. When in reality, it might be because we were simply being tested on things that we don't have an affinity for.


Chúng ta dành hầu hết tuổi trẻ trong một hệ thống giáo dục kiểm tra xem chúng ta có giỏi vài thứ nhất định nào đó không. Điều này khiến nhiều người trong ta khi lớn lên tin rằng ta không có tài năng và trí thông minh để thành công trong đời. Thực ra, có thể đơn giản là vì ta bị kiểm tra ở những lĩnh vực mà ta không có năng khiếu mà thôi.


Today, I'm going to go over the 11 abilities that exist in life. If you're someone who worries about finding their passion, watch this video till the very end, because you'll gain an understanding of where your strengths lie – which will give you an idea of which direction you should go.


Hôm nay tôi sẽ nói về 11 khả năng tồn tại trên đời. Nếu bạn là một người đang lo lắng về việc tìm niềm đam mê cho mình, hãy xem video này cho đến hết, bởi vì bạn sẽ hiểu được thế mạnh của mình nằm ở đâu – và nhờ đó bạn sẽ có được chút ý tưởng để biết mình nên đi hướng nào.


Now just to clarify, when I use the word ability, I'm talking about two things. These are things that you have a natural interest in. And these are things that you probably already excel at – even if it's just slightly more than the average person. It's also important to note that although natural talent exists – practice and gaining experience equates to at least half of the mastery for any of these abilities. This means that with enough effort and hard work, you can still become pretty good at any of the 11. With that being said, let's jump right into it.


Để cho rõ ràng thì, khi tôi dùng từ “khả năng”, tôi đang nói về hai điều. Đây là những điều mà bạn đã luôn có hứng thú. Và đây là những điều mà hẳn bạn đã rất giỏi rồi – kể cả khi chỉ giỏi hơn người bình thường một chút. Cũng cần phải lưu ý là mặc dù tài năng thiên bẩm có tồn tại, thì việc tập luyện và thu thập kinh nghiệm vẫn chiếm hẳn một nửa cách để lĩnh hội các khả năng này. Điều này nghĩa là nếu nỗ lực và đủ chăm chỉ, bạn vẫn sẽ đủ giỏi bất kì cái nào trong 11 khả năng này. Tôi đã giải thích xong, nên hãy bắt đầu thôi.


Starting off we have Musical Ability. People who score high in this category enjoy listening to music, may learn better by listening, and have a sharp sense for what sounds pleasant to the ear. This means that they have a knack for rhythm, tones, melody, and can often memorize and replicate pieces of music quickly. If you have a strong affinity for music, then it probably means that you are good at playing musical instruments, singing, or even composing music. And although this is often a skill set that society dismisses as just a hobby – there are many career paths for people that excel in this ability. This includes becoming a music-related content creator, working on audio for films and videos, composing and writing music, and working on sound design in general.


Đầu tiên ta có Khả năng Âm nhạc. Những ai giỏi khả năng này sẽ thích nghe nhạc, học tốt hơn khi nghe, và có khả năng cảm thụ tốt xem thứ gì khi nghe sẽ khiến tai cảm thấy dễ chịu. Điều này nghĩa là họ có khả năng cảm nhận nhịp điệu, tông và giai điệu tốt, và thường có thể nhanh chóng ghi nhớ và tái tạo lại các bản nhạc. Nếu bạn có thế mạnh âm nhạc thì thường cũng có nghĩa bạn sẽ giỏi chơi nhạc cụ, hát, hay thậm chí là sáng tác nhạc. Và mặc dù xã hội thường chỉ xem kĩ năng này là một sở thích, thì vẫn có rất nhiều nghề nghiệp cho những người mạnh về khả năng này. Chúng bao gồm trở thành nhà sáng tạo liên quan tới âm nhạc, sáng tác âm thanh cho phim ảnh và video, sáng tác và viết nhạc, và chỉnh sửa âm thanh nói chung.


Next up we have Natural Ability. People who score high in this category usually enjoy spending time in nature, love plants and animals, and they understand how the different compounds and elements in the world interact with each other. This means that they have a knack for survival skills. They can identify individual plants and species, understand how animals behave, and they know how everything in nature is connected. Possible career paths for someone who scores high in Natural Ability include cooking, farming, working with animals, working with medicine, and even working in health, because everything related to our body is technically part of nature. And they can also work in any field related to the environment.


Tiếp theo ta có Khả năng Tự nhiên. Những người mạnh về mảng này thường sẽ thích dành thời gian với thiên nhiên, yêu cây cỏ và động vật, và họ hiểu được cách những thành phần và nguyên tố khác nhau trên thế giới tương tác với nhau. Điều này nghĩa là họ sẽ giỏi kĩ năng sinh tồn. Họ có thể xác định được các loại cây và các chủng loài, hiểu được cách hành xử của động vật, và biết được cách những thứ trong tự nhiên liên kết với nhau. Nghề nghiệp cho những người mạnh về mảng Khả năng Tự nhiên bao gồm nấu ăn, làm nông, làm việc với động vật, làm việc với thuốc thang, hay cả làm trong lĩnh vực sức khoẻ, vì mọi thứ liên quan tới cơ thể ta cũng có thể xem là một phần của tự nhiên. Họ cũng có thể làm trong mọi lĩnh vực liên quan tới môi trường.


The next category on our list is Movement Ability. People who score high in this ability enjoy moving their bodies, whether it's large explosive movements or even the tiniest and most fine-tuned of movements. They have the powerful ability to control individual muscles in their body, allowing them to do amazing things that often deemed impossible for the average person. The great thing about this category is that it's heavily tied to practice. Repeating a movement literally strengthens your neuron's ability to fire in that way, which allows you to repeat that move faster and more accurately over time. Possible career paths for someone who enjoys and excels at movement are the sports, dance, fine craftsmanship, personal training, and even martial arts.


Khả năng tiếp theo trong danh sách của chúng tôi là Khả năng Vận động. Những ai mạnh mảng này sẽ thích vận động cơ thể, dù là vận động một cách mạnh bạo hay chỉ vận động ít và có kiểm soát. Họ có khả năng rất mạnh là điều khiển được từng cơ bắp trong cơ thể mình, cho phép họ làm những điều phi thường mà hầu hết người bình thường không thể làm nổi. Điều hay nhất về mảng này là nó liên quan mật thiết tới tập luyện. Việc lặp đi lặp lại một động tác sẽ tăng sức mạnh cho neuron của bạn để nó tự động ghi nhớ, cho phép bạn lặp lại động tác đó ngày càng nhanh và ngày càng chính xác theo thời gian. Những nghề nghiệp dành cho một người thích và giỏi vận động là thể thao, nhảy múa, làm thủ công mỹ nghệ, luyện tập cá nhân, và thậm chí là võ thuật nữa.


Next up, we have Interpersonal Ability. People who have an affinity for this have a deep understanding of the relationships between people. They can quickly read someone's body language and get an idea of how they are feeling - and they are usually good at holding conversations. They understand human nature and how people interact with each other. Possible career paths for someone who has a knack for this ability include sales, creating social content (like interviews and talk shows), event planning, relationship counseling, and even working in law enforcement, because they need to be able to read people.


Tiếp theo, ta có Khả năng Hướng ngoại. Người mạnh về mảng này sẽ hiểu được sâu sắc những mối quan hệ giữa người với người. Họ nhanh chóng hiểu ngôn ngữ cơ thể của người khác và hiểu họ đang cảm thấy thế nào – và thường họ cũng giỏi nói chuyện luôn. Họ hiểu bản chất con người và cách con người tiếp xúc với nhau. Những nghề nghiệp tiềm năng cho người giỏi về mảng này là bán hàng, tạo ra nội dung xã hội (như phỏng vấn hay chương trình trò chuyện), lên kế hoạch sự kiện, tư vấn tình cảm, và thậm chí là làm việc trong lĩnh vực luật nữa, vì họ cần phải hiểu được cách đọc vị người khác.


Similar to Interpersonal Ability is our next category, which is called Intrapersonal Ability. People who have an affinity for this have a deep understanding of themselves. They know how to look in the mirror to spot what needs work, allowing them to reflect and adjust. This is an extremely powerful ability that is crucial for self-improvement, because the only way you can improve is if you can identify what you need to work on in the first place. Now there aren't too many occupations that focus mainly on intrapersonal ability. It's something that helps you work on yourself. But professions like therapists, self-improvement coaches, and motivational speakers fall under this category to some degree.


Giống với Khả năng Hướng ngoại là thể loại tiếp theo, gọi là Khả năng Hướng nội. Những người mạnh mảng này sẽ hiểu được bản thân rất rõ. Họ biết cách nhìn vào gương để biết nên cải thiện điều gì, để họ có thể tự xét lại và điều chỉnh. Đây là một khả năng cực kì mạnh mẽ và rất quan trọng cho việc tự phát triển bản thân, vì cách duy nhất bạn có thể cải thiện mình là phải xác định được từ đầu rằng bạn cần cải thiệnn cái gì. Hiện không có quá nhiều nghề nghiệp chú trọng hẳn vào khả năng hướng nội. Nó là một thứ để giúp bạn lo cho bản thân mình. Nhưng những nghề như bác sĩ tâm lý, huấn luyện viên dạy cách tự cải thiện, và những nhà truyền cảm hứng đều rơi vào thể loại này vì lý do nào đó.


Up next we have Logical Ability. People who fall under this category can reason well. They may have some interest in math and the sciences. But most importantly, they are interested in the truth. They act on reason more than emotion, often feeling like the correct answer is more important than what’s morally right. People who score high in this category are excellent at solving technical problems and can usually predict whether or not something will work with reasonably high accuracy. These people usually make great investors, scientists, inventors, entrepreneurs. This is actually the one of the few strengths that will increase your chances of success regardless of what career path you go down, because it allows you to differentiate from right and wrong. 


Tiếp theo là Khả năng Logic. Những người mạnh mảng này sẽ giỏi đưa ra lý do. Họ có thể có hứng thú với toán và khoa học. Nhưng quan trọng nhất là họ có hứng thú với sự thật. Họ hành động theo lý trí thay vì cảm xúc, thường cảm thấy rằng câu trả lời đúng sẽ quan trọng hơn những gì đúng về đạo đức. Những người mạnh về mảng này rất giỏi giải quyết các vấn đề kỹ thuật và thường có thể dự đoán thứ gì đó có hoạt động tốt hay không với một mức độ cính xác tương đối cao. Những người này thường sẽ là nhà đầu tư, nhà khoa học, nhà phát minh, doanh nhân thành đạt. Đây thực ra là một trong những thế mạnh sẽ luôn tăng khả năng thành công của bạn bất kể bạn đi theo con đường của nghề nào, bởi vì nó cho phép bạn phân biệt đúng sai.


Now that we're halfway through the list. I'd like to take a second and quickly tell you about how you can figure out which one of these abilities you should focus on. See, there are certain things that we grow up liking, certain things that we naturally gravitated towards when we were kids and still do to some degree. In order to see where your passions genuinely lie, you have to expose yourself to a wide range of things to see what catches your attention. Which is why this episode was brought to you with the help of the guys at Curiosity Stream. Curiosity Stream is like the documentary version of Netflix. They have thousands of streamable documentaries and non-fiction TV shows on topics like history, nature, science, food, travel, and much much more. By looking at their selection, you should find yourself naturally being pulled in a particular direction. Certain subjects interest you more than others. And this should give you a good idea of where your passions might lie. Go to www.curiousitystream.com/pill to sign up for just 14.99$ for the entire year. That's right, it's not 14.99$ per month, it's 14.99$ for the whole year. Which means that you're paying close to a just 1$ per month to gain access to thousands of high quality documentaries. I highly recommend you to check it out if you want to find your passion and if you want to help support the channel.


Giờ chúng ta đã nói được một nửa, thế nên tôi muốn dành ít phút để nói nhanh cho bạn cách bạn có thể phát hiện ra nên tập trung vào cái nào trong các kĩ năng này. Thấy không, có một số thứ mà ta thích từ nhỏ, một số thứ mà từ nhỏ ta đã tự nhiên bị thu hút và đến bây giờ vẫn thích ở một mức độ nào đó. Để thấy được đam mê thực sự của bạn ở đâu, bạn phải để bản thân tiếp xúc với nhiều thứ thì mới biết thứ gì khiến bạn chú ý. Vậy nên video hôm nay được mang đến cho mạng nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người ở Curiosity Stream. Curiosity Stream giống như phiên bản phim tài liệu của Netflix. Họ có hàng ngàn phim tài liệu có thể phát trực tiếp và chương trình TV thực tế về những chủ đề như lịch sử, tự nhiên, ẩm thực, du lịch, và nhiều nữa. Khi nhìn vào danh sách của họ, hẳn bạn sẽ thấy tự nhiên bị cuốn theo một hướng nào đó. Một số thứ sẽ khiến bạn hứng thú hơn những thứ khác. Và trang này sẽ cho bạn biết đam mê của mình đang nằm ở đâu. Hãy vào www.curiousitystream.com/pill để đăng kí với chỉ 14.99 đô cho cả năm. Đúng vậy, không phải 14.99 đô/tháng, mà 14.99 đô cho cả năm. Có nghĩa là bạn chỉ phải đóng khoảng 1 đô/tháng để có thể xem hàng ngàn phim tài liệu chất lượng cao. Tôi rất khuyên bạn hãy xem qua trang này nếu như bạn muốn đi tìm đam mê của mình và nếu bạn muốn ủng hộ kênh này.


Now back to the topic at hand, next up we have Linguistic Ability. People who excel in this category have a deep understanding of their language and the emotions that come with certain words. They are often articulate and they usually have a vast vocabulary. They typically enjoy reading and listening to great speakers. But most importantly - they know how to craft messages in an engaging way - making them more influential than the average person. People who have a knack for Linguistic Abilities can become writers, speakers, poets, copywriters, or even translators.


Quay lại chủ đề ban nãy, tiếp theo chúng ta có Khả năng Ngôn ngữ. Những người mạnh về mảng này hiểu rất sâu sắc về ngôn ngữ của họ và cảm xúc mà một số từ ngữ mang lại. Họ thường nói năng trôi chảy và có vốn từ vựng rất dồi dào. Họ thường thích đọc sách và lắng nghe những người nói tốt. Nhưng quan trọng nhất là họ biết cách truyền tải thông điệp thế nào cho cuốn hút – nên họ sẽ có sức ảnh hưởng hơn người bình thường. Những người mạnh về Khả năng Ngôn ngữ sẽ có thể trở thành nhà văn, diễn giả, nhà thơ, người viết quảng cáo, hay thậm chí là biên phiên dịch viên.


Up next is Digital Ability. This is one of the newer abilities on this list because the digital world has only really risen in popularity in the last decade or so. Most people who fall under this category are the younger generations, as they've grown up with the digital world being a huge part of their life. They have a deep understanding how the digital world works. Social media, SEO, marketing, memes, going viral are all things that fall under this category, which is why occupations related to this ability are endless. Quite frankly, anything that can be done online requires some degree of digital ability. And the demand for people with these skills is only going to increase year after year as more and more business is conducted online. If you'd like to learn more about my experience with the digital world, you can check out a fun video about my journey, which I'll include in the description box below.


Tiếp theo là Khả năng Công nghệ. Đây là một trong những khả năng mới hơn trong danh sách này vì thế giới công nghệ chỉ mới nổi lên từ thập kỉ trước mà thôi. Hầu hết những người mạnh về mảng này là thế hệ trẻ hơn, bởi vì khi họ lớn lên thì thế giới công nghệ là một phần rất lớn của cuộc đời họ. Họ hiểu rất rõ thế giới công nghệ vận hành như thế nào. Mạng xã hội, SEO, marketing, meme, trở nên nổi tiếng đều là những thứ rơi vào lĩnh vực này, thế nên những nghề nghiệp liên quan tới khả năng này là vô số. Nói thẳng thì bất cứ thứ gì có thể làm qua mạng đều cần vận dụng một chút kĩ năng công nghệ. Và nhu cầu cần những người có khả năng này sẽ càng tăng lên hằng năm vì càng nhiều hình thức kinh doanh đang được thực hiện qua mạng. Nếu bạn muốn biết thêm về những trải nghiệm của tôi với thế giới công nghệ, bạn có thể xem qua một video thú vị về hành trình của tôi, tôi sẽ để nó dưới phần mô tả.


Up next, we have Visual Ability. People who score high in this category have a deep appreciation for the aesthetics. This means they can spot what looks pleasant to the eye. They can tell which color combinations and what shapes look good. They can also visualize and imagine complex images in their head, often allowing them to recreate these images on paper. Possible career paths include architects, illustrators, animators, fashion designers, and graphic designers for all sorts of things.


Tiếp theo là Khả năng Hình ảnh. Những người mạnh về mảng này rất biết cảm thụ tính thẩm mĩ. Điều này nghĩa là họ có thể phát hiện được thứ gì trông thích mắt. Họ biết được kết hợp những màu sắc nào và hình dạng nào trông sẽ đẹp hơn. Họ cũng hình dung và tưởng tượng được những hình ảnh phức tạp trong đầu, thường họ cũng có khả năng tái hiện chúng trên giấy. Các nghề nghiệp khả thi bao gồm kĩ sư, họa sĩ minh họa, họa sĩ hoạt hình, thiết kế thời trang và thiết kế đồ họa cho mọi thứ.


Next on our list is Teaching Ability. People who score high in this category can take complicated subjects and deliver them in such a clear way that even young kids can understand. They can spot what someone is doing right or wrong for the field that they specialize in. And most importantly, they gain a deep sense of satisfaction from seeing their students grow. Possible career paths for those that fall under this category are teaching, consulting, creating educational content, and even parenting.


Tiếp theo là Khả năng Dạy học. Những người mạnh về mảng này có thể truyền tải kiến thức về những chủ đề khó nhằn một cách rõ ràng đến nỗi trẻ em cũng hiểu được. Họ có thể chỉ ra người này đang làm đúng hay làm sai nếu là lĩnh vực chuyên môn của họ. Và quan trọng hơn là họ sẽ cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy học sinh của mình giỏi lên. Những nghề nghiệp khả thi cho những người mạnh về mảng này là dạy học, tư vấn, sáng tạo những nội dung giáo dục, và thậm chí là làm cha mẹ nữa.


And finally, we have Spiritual Ability – which is a very unique category, as it's something that almost everyone gains interest in as they age, because it's the ability to think about the bigger questions in life. Like what happens after we die? What's the meaning of life? Is there God? Things like that. People who are fascinated by this category can become philosophers, pastors or monks, or might just spend a lot of time thinking about these things. There aren't that many occupations that require a specialty in this

ability.


Cuối cùng, chúng ta có Khả năng Tâm linh – một lĩnh vực độc đáo, vì đây là một thứ mà hầu như ai cũng có hứng thú khi lớn lên, bởi vì đây là khả năng nghĩ về những câu hỏi vĩ đại hơn trên đời. Ví dụ, sau khi chúng ta chết thì sẽ thế nào? Ý nghĩa cuộc đời là gì? Chúa có tồn tại không? Kiểu vậy đó. Những người bị mảng này cuốn hút có thể trở thành triết gia, linh mục hoặc nhà sư, hay chỉ là dành nhiều thời gian nghĩ về những thứ đó thôi. Không nhiều nghề nghiệp đòi hỏi người ta phải mạnh về mảng này cho lắm.


Now, most people have an affinity for more than one of these 11 abilities. But you must figure out which ones interest you the most. And then try to think about what career paths make use of those abilities. This will allow you to make a good living while doing something that you're actually interested in, which will make your work life more fun and enjoyable.


Hầu hết mọi người đều giỏi ít nhất là một trong 11 khả năng này. Nhưng bạn phải phát hiện được cái nào khiến bạn hứng thú nhất. Sau đó hãy cố nghĩ xem nghề nào sẽ tận dụng được các khả năng đó. Việc này sẽ giúp bạn vừa có cuộc sống khá giả vừa được làm một thứ mà bạn yêu thích, khiến cho công việc của bạn trở nên vui vẻ và thích thú hơn.


Let me know in the comments down below which 3 of the 11 resonate with you the most. I'm really curious to hear what you think your passions might be. Besides that, guys, stay tuned.


Hãy bình luận bên dưới cho tôi biết xem bạn thấy 3 trong 11 khả năng nào đúng với mình nhất nhé. Tôi rất tò mò không biết bạn nghĩ đam mê của mình là gì đấy. Các bạn nhớ đón xem các video kế tiếp nhé.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 


iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY