DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 2.26: Cách để biết bạn thực sự là ai thông qua 10 câu hỏi

| 1467 lượt xem | Nguyễn Thị Viên

 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: BRIGHT SIDE – Kênh Youtube chia sẻ những video về những trải nghiệm trong cuộc sống

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY


10 QUESTIONS THAT'LL REVEAL WHO YOU REALLY ARE

CÁCH ĐỂ BIẾT BẠN THỰC SỰ LÀ AI THÔNG QUA 10 CÂU HỎI


10 questions that reveal who you really are. You might think you know yourself better than anyone else but do you know who you really are? There may be some aspects of your personality that you either subconsciously don't want to accept or don't even notice.


10 câu hỏi tiết lộ bạn thực sự là ai. Bạn có thể nghĩ rằng bạn hiểu bản thân mình hơn bất kỳ ai khác nhưng bạn có thực sự biết rõ bản thân mình không? Có thể có một số khía cạnh trong tính cách của bạn mà bạn không muốn chấp nhận hoặc thậm chí không nhận thấy.


Luckily this test will open your eyes to your true self. We have all kinds of fun informative and helpful videos like this one on the bright side of life, so be sure to subscribe and ring that notification bell to stay on top of all our daily updates. 


May mắn thay, bài kiểm tra này sẽ mở rộng nhận thức của bạn về con người thật của bản thân mình. Chúng tôi có đủ các loại video hữu ích và thú vị như video này về các khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống, vì vậy hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để có thể nhận được tất cả các bản cập nhật hàng ngày của chúng tôi.

This self-discovery test has 10 questions. After each one you'll get 10 seconds to mull over your choice, after you pick an answer you'll learn what your choice means. If you're ready to find out who you are deep down then let's get started.


Bài kiểm tra tự khám phá này có 10 câu hỏi. Sau mỗi câu hỏi, bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ về lựa chọn của mình, sau khi chọn một câu trả lời, bạn sẽ biết được ý nghĩa của lựa chọn đó. Nếu bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu mình là ai thì hãy bắt đầu nào.  


10. What's the first thing you see in this picture. If you first noticed a crocodile, you're the type of person who sees the big picture that could mean that you sometimes take the small details in life like a walk in the park or a cup of hot coffee in the morning for granted. 


10. Điều đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức ảnh này là gì? Nếu lần đầu tiên bạn thấy là một con cá sấu, bạn là kiểu người quan sát tổng thể bức tranh, có nghĩa là đôi khi bạn coi những chi tiết nhỏ trong cuộc sống như đi dạo trong công viên hoặc một tách cà phê nóng vào buổi sáng là điều hiển nhiên.


But that's because there are always bigger things for you to concentrate on, you're likely to be practical and sensible. Taking risks isn't your thing, you're a bit on the cautious side when it comes to new experiences. 


Và cũng có thể là bởi vì luôn có những việc quan trọng hơn để bạn tập trung, bạn có thể là người thực tế và nhanh nhạy. Chấp nhận rủi ro không phải là điều bạn muốn, bạn hơi thận trọng khi có những trải nghiệm mới.


If you saw a boat right off the bat, this means that you have an eye for detail, people often describe you as creative, attentive and precise. At the same time you tend to get too caught up in the small details and miss the big picture. At work or school you may get engrossed in one part of a project and completely forget about the main task on the whole. 


Nếu bạn nhìn thấy một chiếc thuyền ngay lúc đó, điều này có nghĩa là bạn có con mắt tỉ mỉ, mọi người thường mô tả bạn là người sáng tạo, thận trọng và chính xác. Đồng thời, bạn có xu hướng do bị cuốn vào những chi tiết nhỏ mà bỏ lỡ bức tranh lớn. Tại nơi làm việc hoặc trường học, bạn có thể mải mê với một phần của dự án và hoàn toàn quên mất nhiệm vụ chính.


9. Now, what's the first thing you see in this image? If you immediately saw faces, you're pretty people oriented, you're an extrovert, which means you need to change your battery through social interaction with others, your friendly, communicative and in most cases the life and soul of any party. 


9. Bây giờ điều đầu tiên bạn nhìn thấy trong hình ảnh này là gì? Nếu bạn ngay lập tức thấy một khuôn mặt thì bạn có xu hướng hướng ngoại, bạn là người hướng ngoại, điều đó có nghĩa là bạn cần trao đổi năng lượng của mình thông qua tương tác xã hội, tương tác với người khác, sự thân thiện, hăng hái và trong hầu hết các thời điểm trong cuộc sống và là điểm nhấn trong bữa tiệc.


If a candlestick stood out to you, you're more introverted, you often get caught up in your own thoughts and if you have to choose between staying at home and going out, more often than not you'll choose the first option. You have a few close friends that you adore but you mostly enjoy being alone. 


Nếu chiếc chân đèn thu hút sự chú ý với bạn thì bạn là một người hướng nội hơn, bạn thường bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình và nếu bạn phải lựa chọn giữa ở nhà và đi ra ngoài, thường thì bạn sẽ chọn phương án đầu tiên. Bạn cũng có một vài người bạn thân mà bạn quý mến nhưng hầu như bạn chỉ thích ở một mình.


8. Now take a look at this picture, who would you help first? If you chose to help the guy in crutches you're a leader by nature, you are organized, practical and focused on your life and goals. People might find you a bit cold emotionally.


8. Bây giờ hãy nhìn vào bức tranh này, bạn sẽ giúp đỡ ai đầu tiên? Nếu bạn chọn giúp anh chàng chống nạng thì tố chất của bạn là một nhà lãnh đạo, bạn là người có tính tổ chức, thực tế và tập trung vào cuộc sống, mục tiêu của mình. Mọi người có thể thấy bạn hơi lạnh lùng trong chuyện tình cảm.


If you decided to help the crying baby, you're a very empathetic person, your friends know that they can vent to you about their problems and find peace after such conversations. Sometimes you get too affected by other people's emotions, be careful that others don't take advantage of you. 


Nếu bạn quyết định giúp đỡ đứa trẻ đang khóc, bạn là một người rất đồng cảm, bạn bè của bạn biết rằng họ có thể tâm sự với bạn về những vấn đề của họ và tìm thấy sự yên bình sau những cuộc trò chuyện như vậy. Đôi khi bạn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc của người khác, hãy cẩn thận kẻo người khác lợi dụng.


If you pick the nurse to help out first, you don't worry too much about serious problems, this woman is the only one in the picture who doesn't really need help. So choosing her means you take things that come your way lightly, you are optimistic and always look on the bright side of life. 


Nếu bạn quyết định giúp đỡ đứa trẻ đang khóc, bạn là một người rất đồng cảm, bạn bè của bạn biết rằng họ có thể tâm sự với bạn về những vấn đề của họ và tìm thấy sự yên bình sau những cuộc trò chuyện như vậy. Đôi khi bạn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc của người khác, hãy cẩn thận kẻo người khác lợi dụng.


You're a communicative and adventurous person with a laid-back attitude. And if your choice was to help the elderly lady, you have high moral principles. Traditional values are very important to you, you respect elders and the fact that they don't really do you any favor in return shows your selflessness. 


Bạn là một người thích giao tiếp và thích phiêu lưu với sự thoải mái. Và nếu lựa chọn của bạn là giúp đỡ bà cụ, bạn có những nguyên tắc đạo đức cao. Các giá trị truyền thống rất quan trọng đối với bạn, bạn tôn trọng người lớn tuổi và cho dù họ không thực sự giúp đỡ lại bạn để đáp lại lòng vị tha của bạn.


7. A lot of people nowadays claim to be perfectionist but are they really test yourself by choosing the odd figure among these three. If you chose the gray figure then you are a bona fide perfectionist, unlike the others, the gray one isn't a square but a rectangle. The next question, tests your stress resistance as well as your survival skills. 


7. Ngày nay rất nhiều người tự nhận mình là người cầu toàn nhưng liệu họ có thực sự tự kiểm chứng bằng cách chọn màu nào trong số ba màu này. Nếu bạn chọn hình màu xám thì bạn là một người cầu toàn, trung thực, không giống như những màu khác, hình màu xám không phải là hình vuông mà là hình chữ nhật. Câu hỏi tiếp theo, kiểm tra khả năng chống chịu căng thẳng cũng như kỹ năng sinh tồn của bạn. 

6. You need to escape from a room and you have three doors to choose, from behind the first there's a hit man with a loaded rifle. If you open the second door, you'll find a lion that hasn't eaten in two months. As for the third there's a raging fire behind it. So which door will you choose to survive? An experienced survivalist would choose door number two, while lions are known to survive without food for as long as a month, starving for two months would definitely kill the animal. 


6. Bạn cần phải thoát khỏi một căn phòng và bạn có ba cánh cửa để lựa chọn, từ phía sau cánh cửa đầu tiên có một sát thủ với một khẩu súng trường đã nạp đạn. Nếu bạn mở cánh cửa thứ hai, bạn sẽ tìm thấy một con sư tử đã không được ăn trong hai tháng. Đằng sau cửa thứ ba có một ngọn lửa cháy dữ dội. Vậy bạn sẽ chọn cánh cửa nào để sống sót? Một nhà sinh tồn có kinh nghiệm sẽ chọn cửa số hai, được biết rằng sư tử có thể sống sót mà không có thức ăn trong một tháng, việc nhịn đói trong hai tháng chắc chắn sẽ giết chết con vật này.


5. Which coffee are you? Espresso, Double Espresso, Coffee Mocha, Latte, Cappuccino, Americano, Iced Coffee, Frappuccino or Macchiato. If you're an Espresso, you're more traditional and prefer to keep it simple. 


5. Bạn chọn cà phê nào? Espresso, Double Espresso, Coffee Mocha, Latte, Cappuccino, Americano, Iced Coffee, Frappuccino hoặc Macchiato. Nếu bạn là một người thích pha cà phê Espresso, bạn là người mang tính truyền thống hơn và thích giữ sự đơn giản.


As for you Double Espresso, work means a lot to you, you're determined, responsible and maybe a little impatient. If you identify as a Coffee Mocha, you value beauty but also practicality. 


Đối với Double Espresso thì công việc có ý nghĩa rất lớn đối với bạn, bạn có sự quyết tâm, có trách nhiệm và có thể hơi thiếu kiên nhẫn. Nếu bạn chọn Coffee Mocha, bạn không chỉ là người coi trọng cái đẹp mà còn là người rất thiết thực.


If you're an Americano, you're calm and keep your emotions under control. All you iced coffees out, there are confident and honest, you probably also live in a hot climate. 


Nếu bạn chọn Americano, bạn là người bình tĩnh và biết kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu bạn chọn Iced Coffee, bạn có sự tự tin và tính trung thực, và có lẽ bạn cũng đang sinh sống tại nơi có khí hậu nóng.


If you are Frappuccino, you are friendly and outgoing but you're also not opposed to just lounging around the house. If you're a Latte, you're very thoughtful but you can also be a bit indecisive. If you're a Cappuccino, you're independent and logical. At the same time you can be a bit of a dreamer. If you are Macchiato, you're sociable energetic and spontaneous. 


Nếu bạn là Frappuccino, bạn là người thân thiện và hướng ngoại nhưng bạn cũng không phản đối việc có một không gian riêng cho mình. Nếu bạn chọn  Latte, bạn là người rất chu đáo nhưng hơi thiếu sự quyết đoán. Nếu bạn là một người thích uống Cappuccino, bạn là người tự chủ và và có tính logic. Đồng thời, bạn có thể là một người hơi mơ mộng một chút. Nếu bạn là Macchiato, bạn là người hòa đồng, tràn đầy năng lượng và tự phát.


4. Imagine you're scuba diving and suddenly see a mermaid. What color is her tail? The color of the mermaid's tail shows how sociable you are and how well you interact with others? 


4. Hãy tưởng tượng bạn đang lặn biển và bất ngờ nhìn thấy một nàng tiên cá. Đuôi của cô ấy có màu gì? Màu sắc của đuôi nàng tiên cá cho biết bạn là người hòa đồng và tương tác tốt với người khác như thế nào?


If you imagine a mermaid with a bright tail, let's say red yellow or orange this means that you are the type that can talk to just about anyone. If the mermaid's tail was darker like green blue or purple, you're probably a bit shy, you may be very communicative with your close friends, which are cautious around people you meet for the first time. 


Nếu bạn tưởng tượng một nàng tiên cá với chiếc đuôi sáng, giả sử màu đỏ vàng hoặc cam, điều này có nghĩa là bạn là kiểu người có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Nếu đuôi của nàng tiên cá có màu sẫm hơn như xanh lục hoặc tím, có lẽ bạn hơi nhút nhát, bạn có thể hứng thú nói chuyện với những người bạn thân của mình, nhưng thận trọng với những người bạn gặp lần đầu.


3. While you're diving, you also notice a fish. What does it look like? Is it friendly and calm or aggressive and dangerous? The fish represents the way you tend to resolve disputes. If the fish you imagine is docile and inoffensive, chances are that you can confidently stand up for your opinion and defend the things you believe in. If the fish is a predator like a shark or it looks aggressive, you probably tend to avoid arguments and confrontation, it may be difficult for you to express your point of view clearly. 


3. Khi bạn đang lặn biển, bạn nhìn thấy một con cá. Nó trông như thế nào? Nó thân thiện và dễ thương hay hung dữ và nguy hiểm? Con cá đại diện cho cách bạn giải quyết những tranh chấp. Nếu con cá mà bạn tưởng tượng là hiền lành và dễ thương, bạn là người có thể tự tin bảo vệ ý kiến ​​của mình và bảo vệ những điều bạn tin tưởng. Nếu con cá là kẻ săn mồi như cá mập hoặc trông có vẻ hung dữ, bạn có xu hướng tránh tranh luận và đối đầu, bạn có thể khó bộc lộ rõ ràng quan điểm của mình.


2. You keep swimming and exploring this underwater world, you suddenly spot a beautiful shell lying on the seabed. What does it look like? The shell indicates how open you are towards the people around you. If you imagine a simple flat seashell, it doesn't matter if it's closed or open, it's not hard for you to reveal your thoughts and emotions to others. 


2. Bạn tiếp tục bơi và khám phá thế giới dưới nước này, bạn bất ngờ phát hiện ra một chiếc vỏ sò tuyệt đẹp nằm dưới đáy biển. Nó trông như thế nào? Lớp vỏ sò cho biết mức độ cởi mở của bạn đối với những người xung quanh. Nếu bạn tưởng tượng một vỏ sò phẳng đơn thuần, điều đó không thành vấn đề nếu nó đóng hoặc mở, không khó để bạn tiết lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình cho người khác.


If the shell in your mind is intricately shaped or has some unusual pattern, you're likely to be more reserved, you aren't a person who easily shares the details of their life with strangers or mere acquaintances. 


Nếu lớp vỏ trong tâm trí bạn có hình dạng phức tạp hoặc có một số họa tiết khác thường, bạn có thể là người dè dặt hơn, bạn không phải là người dễ dàng chia sẻ chi tiết cuộc sống của mình với người lạ hoặc người quen đơn thuần.


1. Finally, it's time to finish your diving excursion, you reach the shore and to look around the beach. Are there any people there? The people on the beach represent your friends. If the beach is crowded, you're probably a social butterfly, constantly surrounded by friends and acquaintances. 


1. Cuối cùng, đã đến lúc kết thúc chuyến lặn biển của bạn, bạn đến bờ và nhìn quanh bãi biển. Có ai ở đó không? Những người trên bãi biển đại diện cho bạn bè của bạn. Nếu bãi biển đông đúc, có lẽ bạn là tâm điểm của xã hội, thường xuyên vây quanh bởi bạn bè và người quen.


If you imagine just a few people on the beach, you might not have a ton of pals but you cherish your small but close group of friends very deeply and if in your imagination, you found yourself on a totally empty Beach, it's probably difficult for you to trust other people, you may be totally fine with having no friends at all. 


Nếu bạn tưởng tượng chỉ có một vài người trên bãi biển, bạn có thể không có quá nhiều bạn bè nhưng bạn yêu quý nhóm bạn nhỏ nhưng thân thiết của mình rất sâu sắc và nếu trong trí tưởng tượng của bạn, bạn thấy mình trên một bãi biển hoàn toàn vắng vẻ, rất khó để bạn tin tưởng người khác, bạn có thể hoàn toàn ổn khi không có bạn bè nào cả.


Have you found out anything new about your personality? Feel free to share your results in the comments below. Remember to give this video a like and send it to your friends so that they can get to know themselves better too. And don't forget to subscribe. After all life is much more exciting on the Bright Side.


Bạn có phát hiện ra điều gì mới về tính cách của mình không? Hãy chia sẻ kết quả của bạn trong phần bình luận bên dưới. Nhớ like video này và chia sẻ video cho bạn bè của bạn để họ hiểu hơn về bản thân. Và đừng quên subscribe. Cuộc sống trở nên thú vị hơn nhiều tại Bright Side.

 

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY