DJC

Bài 7.17: Cách để xây dựng các tố chất của một nhà lãnh đạo

Lê Hà Thanh Lộc - 2120 lượt xem

- 10 phút để đọc


 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân - DJ Model giúp Nâng cao năng lực:
 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Alex Lyon – Huấn luyện viên kỹ năng giao tiếp

 • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

 • DJ Model: #Nhà lãnh đạo

 • Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

 • Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

TRAIT THEORY OF LEADERSHIP

CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG CÁC TỐ CHẤT CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO


We are going to talk about the Traits Theory of Leadership. This is a valuable approach but it’s not without its critics, so let’s get into it.


Chúng ta sẽ nói về Lý thuyết về các tố chất lãnh đạo. Đây là một phương pháp có giá trị nhưng cũng bị phê bình không ít, nên hãy tìm hiểu thôi.


Hello there, friends. I’m Alex Lyon and we have almost 200 videos on communication and leadership on this channel. Virtually everything I’m going to share on this video comes from two excellent books, Johnson and Hackman’s book on “Leadership, a Communication Perspective”, and Peter Northouse’s book on “Leadership”. I highly recommend both of these books, and I will put those references and links in the description below this video.


Xin chào các bạn. Tôi là Alex Lyon, và kênh này có gần 200 video về kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo. Hầu như mọi thứ tôi chia sẻ trong video này đều đến từ hai cuốn sách tuyệt vời, cuốn “Lãnh đạo theo góc nhìn của Giao tiếp” của Johnson và Hackman, và cuốn “Lãnh đạo” của Peter Northouse. Tôi rất khuyên các bạn nên đọc hai cuốn sách này, và tôi sẽ để các nguồn dẫn cũng như liên kết ở phần mô tả bên dưới video này.


The study of leadership traits goes back to the early 1900s. It’s the first systematic study of leadership and it continues to this day. The social scientific approach is a reflection of what was happening in the field of psychology at the time that was looking at individual’s various personality traits. 


Việc nghiên cứu về các tố chất lãnh đạo đã có từ đầu những năm 1900. Đó là nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về lãnh đạo và vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Phương pháp khoa học xã hội đã phản ánh được những gì đang diễn ra trong lĩnh vực tâm lý học, ở một thời đại đang xem xét những tố chất tính cách khác nhau của cá nhân.


A trait is a defining characteristic, quality, or enduring tendency of a person. Or according to this research, traits are part of how we’re born, they’re woven into our DNA. Just like eye color, height, and other physical traits, we also have various personality traits.


Một tố chất là một đặc điểm, phẩm chất, hoặc khuynh hướng đã xác định của một người. Hay theo như nghiên cứu này thì tố chất là một phần khi ta sinh ra, và gắn chặt vào ADN của ta. Giống như màu mắt, chiều cao, và các tố chất thể chất khác, chúng ta cũng có rất nhiều tố chất tính cách.


The traits theory of leadership says that leaders share a collection of distinguishing traits that the average person does not. Those traits make them natural born leaders. This is what we call the great man quote or great person theory. Northouse lists well-known political and military leaders such as Catherine the Great, Gandhi, Abraham Lincoln, Joan of Arc, Napoleon Bonaparte, as examples of born leaders. 


Lý thuyết về tố chất lãnh đạo cho rằng những nhà lãnh đạo đều có tập hợp những tố chất riêng biệt mà người thường không có. Những tố chất đó biến họ thành các nhà lãnh đạo bẩm sinh. Đây là thứ mà chúng ta gọi là “lý thuyết về nhà lãnh đạo vĩ đại”. Northouse liệt kê những nhà lãnh đạo chính trị quân sự nổi tiếng như Catherine Đại đế, Gandhi, Abraham Lincoln, Jeanne d'Arc, Napoleon Bonaparte như những ví dụ về các nhà lãnh đạo bẩm sinh.


There are certain traits that contribute to superior leadership performance, and the thinking goes, everybody around these individuals recognizes or perceives certain traits as leadership qualities. There have been scores of these studies, and it’s important to mention that each study comes up with a different list of traits that leaders possess, so this can get a little confusing. So one way to overcome that is to do a meta-analysis that looks across these different leadership studies to determine the most common traits that come up over and over again. So we are going to look at this distilled list of the five major leadership traits that Peter Northouse presents in his book.


Có một số yếu tố nhất định góp phần vào việc lãnh đạo hiệu quả hơn, và theo lẽ thường, những người quanh các cá nhân này sẽ nhận ra hoặc nhận thức được một số tố chất mang tính lãnh đạo. Đã có rất nhiều nghiên cứu kiểu này, và tôi đặc biệt phải lưu ý rằng mỗi nghiên cứu đều có một danh sách khác biệt về những tố chất của các nhà lãnh đạo, nên có thể sẽ hơi khó hiểu một chút. Một cách để hiểu được việc này là phân tích tổng hợp về những nghiên cứu về tính lãnh đạo khác nhau này để xác định được những tố chất phổ biến nhất cứ lặp đi lặp lại. Vậy ta sẽ tìm hiểu về danh sách rút gọn nêu ra 5 phẩm chất lãnh đạo thường gặp nhất mà Peter Northouse đã viết trong sách của ông.


The first trait is intelligence. Leaders have a higher intelligence than the average person. It’s accurate to say, for example, that the Founding Fathers of the US, for all their personal flaws, were extremely intelligent leaders. They were well-educated and prolific writers. CEOs like Steve Jobs from Apple, Bill Gates from Microsoft and Mark Zuckerberg from Facebook all have reputations as extraordinarily intelligent people. Now, some people believe that extremely high levels of intelligence like this make it a challenge for some individuals to communicate effectively with the average person. Still, high levels of intelligence consistently show up as a trait among most leaders. 


Tố chất đầu tiên là trí thông minh. Nhà lãnh đạo thường thông minh hơn người bình thường. Ví dụ, ta có thể nói rằng các Nhà lập quốc Hoa Kỳ đều là những nhà lãnh đạo vô cùng thông minh, tuy có nhiều tính xấu. Họ đều là những nhà văn học giỏi và có kinh nghiệm. Các giám đốc điều hành như Steve Jobs của Apple, Bill Gates của Microsoft và Mark Zuckerberg của Facebook đều nổi danh là những người thông minh đến phi thường. Có một số người tin rằng thông minh đến mức này sẽ khiến một số cá nhân gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp hiệu quả với những người bình thường. Dù vậy, trí thông minh vượt trội vẫn liên tục hiện diện như một tố chất mà hầu như nhà lãnh đạo nào cũng phải có.


The second trait is self-confidence. As Northouse explains, self-confidence includes a certainty about our competencies and skills, high levels of self-esteem and self-assurance in our capacity to make a difference. Barack Obama is a great current-day example of self-confidence. It’s clear from everything I’ve seen and heard that he carries himself with a great deal of this self-confidence. When he walks in a room, he communicates a sense of unwavering self-assurance.


Tố chất thứ hai là sự tự tin. Như Northouse đã giải thích, sự tự tin bao gồm sự chắc chắn về năng lực và kĩ năng của bản thân, cộng thêm lòng tự trọng và sự quả quyết cao độ trong khả năng của bản thân để tạo nên khác biệt. Barack Obama là một ví dụ cụ thể hiện tại về sự tự tin. Từ những gì tôi đã thấy và nghe qua, có thể thấy rõ ông ấy luôn bước đi với vẻ tự tin ngập tràn. Khi ông ấy bước vào một căn phòng nào, ông ấy cũng truyền đạt được vẻ quả quyết không thể bị lung lay.


Third is determination. This is a strong drive to move forward. It’s initiative, persistence, perseverance to follow through despite the many obstacles. One of the most determined leaders I know of is Oprah Winfrey. She was born into poverty, started working in radio while in high school. She overcame both racial and gender barriers as she moved from local TV to the world of talk shows. And she built ultimately a media empire and she’s now believed to be the richest person in Hollywood. Her journey demonstrates incredible determination and the ability to overcome obstacles no matter what.


Thứ ba là sự quyết tâm. Đây là một ý chí quyết tiến lên. Đó là sự chủ động, bền bỉ, kiên trì để bước tiếp bất kể bao nhiêu trở ngại. Một trong những nhà lãnh đạo quyết tâm nhất mà tôi từng gặp là Oprah Winfrey. Bà ấy sinh ra trong nghèo khổ và bắt đầu làm ở các trạm radio hồi trung học. Bà đã vượt qua những rào cản ở cả sắc tộc lẫn giới tính để chuyển từ truyền hình địa phương sang thế giới của các buổi toạ đàm. Giờ bà đã xây được một đế chế truyền thông và được tin là người giàu nhất Hollywood. Hành trình của bà thể hiện sự quyết tâm cao độ và khả năng vượt qua trở ngại bất kể thế nào. 


The fourth trait is integrity. This means being honest, trustworthy, living by a clear set of principles and taking responsibility for our actions. We like these leaders because they are dependable, and we know they’re going to do and follow through on what they say. Two well-known leaders come to mind. First is Martin Luther King Jr.. He is seen by many as a great example of a leader with integrity. He lived by a set of principles and he held himself to a high standard. Another example is Abraham Lincoln. He is known as Honest Abe because people at the time saw him and thought he had a higher level of integrity than many of the other politicians at the time.


Tố chất thứ tư là sự chính trực. Điều này nghĩa là trung thực, đáng tin cậy, sống theo những chuẩn mực rõ ràng và chịu trách nhiệm cho những gì ta làm. Ta thích các nhà lãnh đạo này vì họ đáng tin cậy, và ta biết họ sẽ làm và đi theo những gì họ nói. Có hai nhà lãnh đạo nổi tiếng mà tôi nghĩ tới ngay. Đầu tiên là Martin Luther King. Ông được nhiều người xem là ví dụ điển hình của một nhà lãnh đạo chính trực. Ông sống theo chuẩn mực rõ ràng và đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân. Một ví dụ nữa là Abraham Lincoln. Ông được gọi là Abe Thật thà vì người thời đó cho rằng ông có lòng chính trực hơn rất nhiều so với nhiều chính trị gia khác tại thời điểm đó.


Fifth is sociability. This is a tendency to engage in friendly, courteous and pleasant social relationships. Leaders like this are tactful, diplomatic and sensitive to others’ needs and well-being. In other words, they have good interpersonal skills. These leaders both recognize the importance of supportive communication and they are good at it. One great example is the late Princess Diana. Compared to the other Royals, she had the people’s touch, they say. She communicated comfortably with people from all backgrounds. Another example is Warren Buffett. He is the fourth richest person in the world, but he has a very comfortable, welcoming communication style and he frequently talks about the importance of communication.


Thứ năm là sự hoà đồng, tức là xu hướng giao tiếp với các mối quan hệ xã hội một cách thân thiện, nhã nhặn và dễ chịu. Những nhà lãnh đạo này tế nhị, giỏi ngoại giao và nhạy cảm với nhu cầu và hạnh phúc của người khác. Nói cách khác, họ giao tiếp tốt. Những nhà lãnh đạo này vừa nhận thức được tầm quan trọng của việc giao tiếp hỗ trợ, lại vừa giỏi làm thế. Một ví dụ điển hình là Vương phi Diana quá cố. So với các thành viên Hoàng gia khác, họ bảo rằng bà đã chạm tới trái tim người dân. Bà giao tiếp dễ dàng với tất cả mọi người từ mọi hoàn cảnh. Một ví dụ khác là Warren Buffett. Ông là người giàu thứ tư trên thế giới, nhưng ông có phong cách giao tiếp rất thoải mái và rộng mở, và ông cũng thường nói về tầm quan trọng của việc giao tiếp.


So those are the five key leadership traits. However, as mentioned, there are some important criticisms of the traits approach to leadership. These three criticisms represent a combination of what I have read and what I personally think.


Vậy đây là năm tố chất lãnh đạo chủ chốt. Nhưng như đã nói, có một số lời phê bình quan trọng với phương pháp lãnh đạo bằng tố chất này. Ba lời phê bình này thể hiện sự kết hợp giữa những gì tôi đã đọc và những suy nghĩ của chính tôi.


First, almost every study that looks at leadership traits comes up with a different list. So, sure, we talked about a list of five distilled traits, but that doesn’t explain why there’s not more consistency between and among these studies, so how can we be sure we got it right?


Đầu tiên là mỗi nghiên cứu về tố chất lãnh đạo đều có một danh sách khác nhau. Ừ thì đúng là ta đã nói về danh sách rút gọn gồm 5 tố chất, nhưng như vậy không giải thích được tại sao giữa các nghiên cứu này không có sự thống nhất, nên làm sao ta chắc được là mình đúng?


Second, I’m not convinced that these researchers are all really studying “traits” in the traditional sense. We see within these studies traits like the ability to influence others or engage in problem solving. Some of these sounds more like learnable behaviors then traits in our DNA in the classic sense.


Thứ hai, tôi không chắc các nhà nghiên cứu này đang thực sự nghiên cứu về “tố chất” theo nghĩa nguyên bản. Trong các nghiên cứu này, ta thấy những tố chất như khả năng ảnh hưởng tới người khác hoặc kỹ năng giải quyết vấn đề. Nhiều cái trong số này giống như kỹ năng có thể tự học hơn là tố chất nằm trong ADN của ta như nghĩa nguyên bản.


And third, some people say they can act as if they have the trait, but they’re really just behaving that way, they don’t necessarily possess that trait. I know many people who admit privately that they’re very nervous and have high anxiety, but publicly they act like they’re very self-confident. That’s one of the five key traits. 


Và thứ ba, nhiều người bảo họ có thể giả vờ như có tố chất đó, nhưng họ chỉ giả vờ như vậy chứ không thực sự mang trong mình tố chất đó. Tôi biết nhiều người đã bí mật thừa nhận rằng họ rất lo lắng và bị chứng rối loạn lo âu nặng, nhưng ngoài mặt thì họ giả vờ như mình cực kì tự tin. Đó là một trong những tố chất chủ chốt.


Despite these criticisms, I’m sure that studies on leadership traits will continue. Many people would agree that top leaders do often seem to stand apart, even from an early age. Some people really do come across as born leaders.


Nhưng dù phê bình như vậy, tôi tin các nghiên cứu về tố chất lãnh đạo vẫn sẽ tiếp tục. Nhiều người đồng ý rằng những nhà lãnh đạo hàng đầu đều rất nổi bật, kể cả từ nhỏ. Nhiều người thực sự có vẻ như một nhà lãnh đạo bẩm sinh.


So, question of the day: How do you line up with these five key traits? As mentioned, it seems at least some of these skills are learnable, and there have been many historic and current-day leaders who did not seem like born leaders but worked their way up and achieved great things. So maybe it’s a little more like Shakespeare said, “Some are born great. Some achieve greatness and some have greatness thrust upon them.” 


Vậy đây là câu hỏi trong ngày: Bạn có tố chất nào trong 5 tố chất chủ chốt này không? Như đã nói, có vẻ vài kỹ năng có thể học được, và đã có nhiều nhà lãnh đạo trong lịch sử và hiện tại không giống nhà lãnh đạo bẩm sinh, nhưng đã vươn lên và đạt được nhiều điều vĩ đại. Nên có lẽ sẽ hơi giống với những gì Shakespeare đã nói: “Có kẻ sinh ra đã vĩ đại. Có kẻ đạt được điều vĩ đại, và có kẻ được trao sự vĩ đại vào tận tay.”


Before we go, I’ve just recorded a related video on the Top Five Qualities of Transformational Leaders. And once that’s posted, I’ll put a link to that in the description below this video. Until then, thanks, God bless, and I will see you soon.


Trước khi hết thì tôi vừa mới thu một video có liên quan về Năm Tố chất hàng đầu của Nhà lãnh đạo Chuyển đổi. Và khi đăng nó lên, tôi sẽ đăng đường dẫn của nó vào phần mô tả dưới video này. Cho đến lúc đó thì cảm ơn, Chúa chúc lành cho bạn, và tôi sẽ sớm gặp lại bạn.


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY