DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

19 lời dạy từ đức Dalai Lama

| 1817 lượt xem | Hồi Hoàng

19 lời dạy từ đức Dalai Lama

1. This is my simple religion. There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness.

Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần đền thờ; Không cần triết học phức tạp. Bộ não của chúng ta, trái tim của chúng ta chính là đền thờ tu viện; Triết lý là sự tử tế.

2. When we meet real tragedy in life, we can react in two ways – either by losing hope and falling into self-destructive habits, or by using the challenge to find our inner strength. Thanks to the teachings of Buddha, I have been able to take this second way.

Khi chúng ta gặp bi kịch thực sự trong cuộc sống, chúng ta có thể phản ứng theo hai cách – hoặc bằng cách mất hy vọng và rơi vào thói quen tự huỷ hoại, hoặc bằng cách sử dụng thử thách này để tìm ra sức mạnh bên trong của chúng ta. Nhờ những lời dạy của Đức Phật, tôi đã có thể theo cách thứ hai này.

3. Too much self-centered attitude, you see, brings, you see, isolation. Result: loneliness, fear, anger. The extreme self-centered attitude is the source of suffering.

Khi bạn tự cho mình là trung tâm, những gì bạn thấy, mang tới, bạn nhìn thấy, sự cô lập. Kết quả: cô đơn, sợ hãi, tức giận. Thái độ cực đoan cho rằng mình là trung tâm là nguồn gốc của mọi đau khổ.

4. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

Chúng ta không thể có được hòa bình trong thế giới bên ngoài cho đến khi chúng ta làm hòa với chính mình.

5. All religions try to benefit people, with the same basic message of the need for love and compassion, for justice and honesty, for contentment.

Tất cả các tôn giáo đều cố gắng đem lại lợi ích cho mọi người, với cùng một thông điệp cơ bản về nhu cầu cho tình yêu và lòng trắc ẩn, cho công lý và sự lương thiện, cho sự thỏa mãn.

6. When you are discontent, you always want more, more, more. Your desire can never be satisfied. But when you practice contentment, you can say to yourself, ‘Oh yes – I already have everything that I really need.

Khi bạn không hài lòng, bạn luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Mong muốn của bạn sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Nhưng khi bạn thực hành sự mãn nguyện, bạn có thể nói với chính mình, ‘Ồ vâng – tôi đã có mọi thứ mà tôi thực sự cần.

7. Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.

Nơi nào được dẫn dắt bởi sự thiếu hiểu biết, nơi đó không có hòa bình thực sự.

8. It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come.

Điều rất quan trọng là tạo ra một thái độ tốt, một trái tim tốt, càng nhiều càng tốt. Từ đó, hạnh phúc ngắn hạn và lâu dài cho cả bản thân và người khác ắt sẽ đến.

9. Because of lack of moral principle, human life becomes worthless. Moral principle, truthfulness, is a key factor. If we lose that, then there is no future.

Do thiếu nguyên tắc đạo đức, cuộc sống con người trở nên vô ích. Nguyên tắc đạo đức, sự trung thực, là yếu tố then chốt. Nếu chúng ta để mất chúng thì chẳng có tương lai nào cả.
 

10. Whether one believes in a religion or not, and whether one believes in rebirth or not, there isn’t anyone who doesn’t appreciate kindness and compassion.

Cho dù một người có tin vào tôn giáo hay sự tái sinh hay không thì không có ai không đánh giá cao sự tử tế và lòng từ bi.

11. I have always had this view about the modern education system: we pay attention to brain development, but the development of warmheartedness we take for granted.

Tôi luôn luôn có nhìn nhận thế này về hệ thống giáo dục hiện đại: chúng ta chú ý đến sự phát triển của não bộ, nhưng sự phát triển của sự nhiệt tình, tốt bụng thì chúng ta lại xem thường.

12. Even when a person has all of life’s comforts – good food, good shelter, a companion – he or she can still become unhappy when encountering a tragic situation.

Ngay cả khi một người có tất cả các tiện nghi của cuộc sống – thức ăn ngon, chỗ ở tốt, bạn đồng hành – anh ấy hoặc cô ấy vẫn có thể trở nên không hạnh phúc khi phải đối mặt với một tình huống bi thảm.

13. More compassionate mind, more sense of concern for other’s well-being, is source of happiness.

Tâm từ bi nhiều hơn, có ý thức hơn và quan tâm đến sự hạnh phúc của người khác chính là ngọn nguồn của hạnh phúc.

14. The best way to resolve any problem in the human world is for all sides to sit down and talk.

Cách tốt nhất để giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong thế giới con người đó là cho tất cả các bên ngồi xuống và nói chuyện.

15. As a human being, anger is a part of our mind. Irritation also part of our mind. But you can do – anger come, go. Never keep in your sort of – your inner world, then create a lot of suspicion, a lot of distrust, a lot of negative things, more worry.

Là một con người, tức giận là một phần của tâm trí chúng ta. Sự kích thích cũng là một phần của tâm trí chúng ta. Nhưng điều bạn có thể làm đó là – để cho tức giận đến rồi đi. Không bao giờ nên giữ chúng như một phần của bạn – hay thế giới bên trong của bạn, sau đó tạo ra những nghi ngờ, rất nhiều sự ngờ vực, rất nhiều điều tiêu cực, và gia tăng những lo lắng.

16. All major religious traditions carry basically the same message, that is love, compassion and forgiveness the important thing is they should be part of our daily lives.

Tất cả các tôn giáo truyền thống chủ yếu mang theo cùng một thông điệp cơ bản – đó là tình yêu, từ bi và tha thứ. Điều quan trọng là chúng phải trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

17. World belongs to humanity, not this leader, that leader or that king or prince or religious leader. World belongs to humanity.

Thế giới thuộc về nhân loại, chứ không phải nhà lãnh đạo này, nhà lãnh đạo hay vua chúa hoặc các nhà lãnh đạo tôn giáo. Thế giới thuộc về nhân loại.

18. I think technology really increased human ability. But technology cannot produce compassion.

Tôi nghĩ rằng công nghệ thực sự làm tăng khả năng của con người. Nhưng công nghệ không thể sản xuất ra sự từ bi.

19. Disagreement is something normal.

Bất đồng ý kiến ​​là điều rất bình thường.

Dịch bởi Ayako. Sưu tập từ nhiều nguồn.