DJC
(R) Chăm sóc tâm hồn

(R) Chăm sóc tâm hồn

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/07/2022
Thành viên 1
18-50 chăm sóc tâm hồn

Nội dung chính bao gồm:

  • Thế nào là “Chăm sóc tâm hồn”?

  • Cảm nhận con người sâu thẳm trong bạn

  • Ai cũng có một linh hồn riêng biệt