DJC

Đạt đến tầm cao mới

Start your online course today!

Skill up and have an impact! Your business career starts here.
Time to start a course.

Xem tất cả
Bảng thành tích

Hiện chưa có bảng xếp hạng :(

Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

Nội dung mới
(E) Robert Owen
 • Giúp hiểu vai trò 10+ doanh nhân nổi tiếng mọi thời đại

 • Cung cấp những lời khuyên hay bài học hữu ích về kinh doanh thông qua câu chuyện của những doanh nhân thành công. 

 • Phát huy kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh

Nội dung mới
(E) Sri Krishna
 • Giúp hiểu vai trò 10+ nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

 • Trang bị kiến thức có hệ thống về tôn giáo, tín ngưỡng, kiến thức cơ bản của khoa học với tôn giáo học.

Nội dung mới
(E) Sir Titus Salt
 • Giúp hiểu vai trò 10+ doanh nhân nổi tiếng mọi thời đại

 • Cung cấp những lời khuyên hay bài học hữu ích về kinh doanh thông qua câu chuyện của những doanh nhân thành công. 

 • Phát huy kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh

Xem tất cả
Khóa học mới nhất

Nội dung mới
(E) Bill Gates
 • Giúp hiểu vai trò 10+ doanh nhân nổi tiếng mọi thời đại

 • Cung cấp những lời khuyên hay bài học hữu ích về kinh doanh thông qua câu chuyện của những doanh nhân thành công. 

 • Phát huy kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh

Nội dung mới
(E) Steve Jobs
 • Giúp hiểu vai trò 10+ doanh nhân nổi tiếng mọi thời đại

 • Cung cấp những lời khuyên hay bài học hữu ích về kinh doanh thông qua câu chuyện của những doanh nhân thành công. 

 • Phát huy kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh

Nội dung mới
(E) Oprah Winfrey
 • Giúp hiểu vai trò 10+ doanh nhân nổi tiếng mọi thời đại

 • Cung cấp những lời khuyên hay bài học hữu ích về kinh doanh thông qua câu chuyện của những doanh nhân thành công. 

 • Phát huy kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh