DJC
(R) Cảnh quan đạo đức

(R) Cảnh quan đạo đức

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Cảnh Quan Đạo Đức

Nội dung chính bao gồm:

  • Phân biệt đúng và sai

  • Đạo đức bị chi phối bởi các quy luật vật lý và hóa sinh trong não bộ con người

  • Đạo đức có nguồn gốc từ lịch sử tiến hóa của chúng ta

  • Lòng trắc ẩn 

  • Tự chủ là nền móng xã hội