DJC
(R) Ai đã lấy miếng pho mát của tôi

(R) Ai đã lấy miếng pho mát của tôi

  • Những doanh nhân đang tìm kiếm cách tốt hơn để quản lý những thay đổi trong công việc 

  • Những người thấy khó khăn với các mối quan hệ cá nhân 

  • Những nhân viên đối mặt với việc cắt giảm tạm thời hoặc các thay đổi của công ty

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Ai đã lấy miếng phomat của tôi

Nội dung chính bao gồm:

  • Sơ lược câu chuyện

  • Luôn luôn có nguồn phomat khác

  • Vượt qua nỗi sợ hãi