DJC
(R) 23 vấn đề họ không nói với bạn về chủ nghĩa tư bản

(R) 23 vấn đề họ không nói với bạn về chủ nghĩa tư bản

● Sinh viên chuyên ngành kinh tế học muốn tìm hiểu thêm ngoài những bài giảng trên

lớp.

● Những ai tò mò về các cuộc khủng hoảng kinh tế và băn khoăn tại sao không ai dự

đoán được các cuộc khủng hoảng này.

● Những ai muốn tìm hiểu vì sao khoảng cách giàu nghèo ngày càng cách xa.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 23 điều họ không nói với bạn về chủ nghĩa tư bản

Nội dung chính bao gồm:

● Đưa ra "những sự thật" mà các nhà kinh tế học thị trường tự do sẽ không bao giờ nói

cho bạn biết.