DJC
Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 16/06/2022
Thành viên 1
21 Phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo Sống và Lãnh Đạo

Nội dung chính bao gồm:

  • Lãnh đạo không phải tài năng

  • 21 phẩm chất vàng của lãnh đạo