DJC
Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 16/06/2022
Thành viên 1
21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo Sống và Lãnh Đạo

Nội dung chính bao gồm:

  • Nguyên tắc ảnh hưởng

  • Nguyên tắc tôn trọng

  • Nguyên tắc E.F.Hutton

  • Nguyên tắc di sản