DJC

(R) 18 phút

  • Người trưởng thành

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 21/05/2022
Thành viên 1
18 phút 18-50

Nội dung chính bao gồm:

  •  Tạm dừng và tập trung 

  • Tìm ra những việc hợp với bạn 

  • Giữ nét cá tính và theo đuổi đam mê 

  • Lên kế hoạch cho một ngày.

  • Làm chủ được sự phân tâm