DJC
Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 29/07/2022
Thành viên 1
17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm 18-50

Nội dung chính bao gồm:

  • Các nguyên tắc xây dựng

  • Các nguyên tắc tổ

  • Các nguyên tắc phát triển chức