DJC
(E) Xây dựng tổ chức học tập thời kinh tế số

(E) Xây dựng tổ chức học tập thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/04/2022
Thành viên 1
Xây dựng tổ chức học tập thời kinh tế số Sống và Lãnh Đạo

  • Bối cảnh hoạt động học tập, đào tạo trong tổ chức, doanh nghiệp hiện nay

  • Tổ chức học tập là gì?

  • Xây dựng tổ chức học tập để phát triển bền vững

  • Mô hình tổ chức học tập thời kinh tế số

  • Thông điệp từ Xây dựng tổ chức học tập thời kinh tế số