DJC
(E) Lập ngân sách cân đối

(E) Lập ngân sách cân đối

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh và giáo viên

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 22/06/2022
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Cân đối

  • Ghi nhận các hạng mục

  • Biến chi tiêu thành quỹ tiết kiệm/đầu tư

  • Bước đầu học về đầu tư

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bạn tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.