DJC
(E) Em hiểu đúng vai trò của tiền

(E) Em hiểu đúng vai trò của tiền

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh, giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 15/06/2022
Thành viên 1
6-12 tiền làm quen

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Sự quan trọng của Tiền

  • Tiền để trao đổi hàng hóa, dịch vụ

  • Tiền để lưu trữ

  • Tiền để đo lường giá trị

  • Tiền giúp so sánh giá cả

  • Tổng kết