DJC
(E) Con đường hướng tới tổ chức học tập (2)

(E) Con đường hướng tới tổ chức học tập (2)

  • Người đi làm, quản lý đào tạo.

  • Trường học và doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 31/08/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Các giai đoạn phát triển của học tập, đào tạo

  • Văn hóa học tập của doanh nghiệp

  • Năng lực của doanh nghiệp trong thời 4.0