DJC

NGUỒN: Elite Vietnam

Nhà sư Vạn Hạnh

4 lượt xem

3 phút để đọc

Nhà sư Vạn Hạnh

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.SƯ VẠN HẠNH

Quốc sư Vạn Hạnh (932-1018), họ Nguyễn, sinh tại làng Dịch Bảng, châu Cổ Pháp, phủ Bắc Giang, nay là huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 21 tuổi, Ngài xuất gia theo học đạo với Thiền Ông Đạo Giả tại chùa Tiêu Sơn (Lục Tổ).


Vai trò của Thiền Sư Vạn Hạnh trong sự nghiệp lập nước và giữ nước thời Lê 


Với tài tiên tri xuất chúng, Thiền Sư Vạn Hạnh đã tiên đoán được nhiều sự kiện quan trọng giúp Vua.

Vào thời Lê Đại Hành, khi Vua nhà Tống sai tướng sang đánh Đại Việt năm 981, Vua đã hỏi ý kiến Thiền sư Vạn Hạnh về việc thắng bại trong trận đánh này như thế nào? Thiền sư Vạn Hạnh đáp: “Chỉ trong 3, 7 ngày nữa là quân giặc sẽ rút lui”.Cuộc chiến vệ quốc đã giành chiến thắng mà không tổn thất nhiều về lực lượng. 


Năm 928, Vua Lê Đại Hành cử người đi sứ Chiêm Thành, bị Vua Chiêm bắt giữ, Vua rất tức giận muốn cất quân sang đánh. Khi xin ý kiến Quốc sư Vạn Hạnh, Ngài trả lời: “Nên xuất quân sang đánh, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội và không kịp thời nữa”. Quả thật, khi quân Đại Việt sang đánh Chiêm Thành, dành được chiến thắng và bắt cả Vua Chiêm. 


Vai trò của Thiền Sư Vạn Hạnh trong việc mở ra nhà Lý

Năm 1005, Vua Lê Đại Hành băng hà, Lê Long Đỉnh sát hại Lê Trung Tông để chiếm ngôi vua, gây nên sự lục đục trong nội bộ triều đình và nhân dân.

Năm 1009, Lê Long Đỉnh băng hà. Vua con còn nhỏ, không thể kế vị được. Do đó, Chi hầu Đào Cam Mộc và Quốc sư Vạn Hạnh cùng Thiền sư Đa Bảo đã hội ý quần thần, đưa quan Thân vệ Lý Công Uẩn (974 – 1028) lên ngôi, kết thúc Triều Lê và mở đầu Nhà Lý (1009 – 1225).


Sau khi Lý Công Uẩn lên ngôi, với tầm nhìn rộng, muốn phát triển đất nước thì cần phải có một kinh đô xứng tầm. Do đó, Quốc sư Vạn Hạnh đã hiến kế cho Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, Thăng Long, Hà Nội ngày nay. 

Việc dời đô do Quốc sư Vạn Hạnh hiến kế đã mở đầu triều đại nhà Lý huy hoàng, hưng thịnh và phát triển gần 300 năm, rồi ảnh hưởng tiếp đến Triều Trần (1225 – 1400) gần 200 năm, tổng cộng trên 500 năm đã đưa Phật giáo lên hàng Quốc đạo của Đại Việt.

Nguồn: Sưu tầmMonk Van Hanh

National monk Van Hanh (932-1018), whose family name was Nguyen, was born in Dich Bang village, Chau Co Phap, Bac Giang (now it is Tu Son District, Bac Ninh Province). When he was 21 years old, he became a Buddhist monk and followed Thien Ong Dao Gia to learn Buddhism in Tieu Son Pagoda (Luc To).

Zen Master Van Hanh played an important role in founding and keeping the country safe during the period of Le dynasty.

With an excellent ability of prediction, zen master Van Hanh helped the King predict a lot of important events

In the Le dynasty, the emperor of the Tong dynasty sent his generals to fight with Dai Viet in 981, the king asked Zen Master Van Hanh how the result of this battle would have been.. Zen master Van Hanh answered : “within the next 3-7 days only, the enemy will fall back”. The battle won easily without much loss of forces.

In 928, king Le Dai Hanh sent an envoy to Champa, then this person was arrested by Chiem’s king. The king was very angry and intended to fight. After asking for zen master Van Hanh’s idea, he said that: “You should fight immediately, otherwise there will be no more opportunity for you to win and not in a timely manner”. Indeed, in the battle between Dai Viet nf Champa, Dai Viet army won and arrested Chiem’s King.

The role of zen master Van Hanh in founding the Ly dynasty

In 1005, after King Le Dai Hanh died, Le Long Dinh murdered Le Trung Tong to usurp the throne, causing a turbulent time within the imperial court and citizens.

In 1009, Le Long Dinh died. His son was still too small to take the throne.Therefore, Marquis Dao Cam Moc and Zen Master Van Hanh and Da Bao discussed with their courtiers and made the decision on giving the throne to the bodyguard Ly Cong Uan (974-1028), ended the Le dynasty and began the opening of the Ly dynasty (1009-125).

After Ly Cong Uan ascended to the throne, through his broad vision, if the country wanted to be developed, it was very necessary to have a worthy capital. Therefore, zen master Van Hanh advised King Ly Thai To to move the capital from Hoa Lu to Dai La, Thang Long, Hanoi.

This advice of zen master Van Hanh was the new beginning for a glorious, prosperous and developed Ly dynasty during nearly 300 years in which Tran dynasty (1225-1400) was also influenced for nearly 200 years. Within the total of more than 500 years, Buddhism developed into the national region of Dai Viet.

Collected SourceElite Vietnam

NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC