DJC
(R) Ý tưởng kỳ quặc

(R) Ý tưởng kỳ quặc

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

 Nội dung chính bao gồm:

  • Tại sao các ý tưởng kỳ quặc lại thành công?

  • Các ý tưởng kỳ quặc

  • Ứng dụng ý tưởng kỳ quặc