DJC
(R) Va vào hạnh phúc

(R) Va vào hạnh phúc

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm 

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

 Nội dung chính bao gồm:

  • Những lầm lẫn mọi người thường phạm phải khi cố tưởng tượng về các tương lai của mình có tính quy luật, thường xuyên và hệ thống.

  • Sức mạnh và giới hạn của việc hình dung trước.

  • Hạnh phúc chính là từ sự lựa chọn.