DJC
(R) Từ tốt đến vĩ đại

(R) Từ tốt đến vĩ đại

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Từ tốt đến vĩ đại

Nội dung chính bao gồm:

  • Một dạng lãnh đạo

  • Đúng người

  • Sự trung thực tàn bạo

  • Sử dụng công nghệ

  • Một lý do để sống