DJC
(R) Tư duy như những nhà đầu tư vĩ đại

(R) Tư duy như những nhà đầu tư vĩ đại

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

  • Doanh nhân

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

 Nội dung chính bao gồm:

  • Nhận diện các loại lệch lạc nhận thức, cũng như cách thức chúng bóp méo các quyết định đầu tư của chúng ta.

  • Áp dụng các chiến lược đã được chứng minh để vượt qua những lệch lạc của bản thân, nhờ đó cải thiện hiệu suất đầu tư.

  • Phát triển nghệ thuật tư duy trái ngược, giúp bảo vệ bản thân không bị cuốn theo hành vi của đám đông trong những giai đoạn giá thị trường tăng đạt đỉnh.

  • Quản lý sự không chắc chắn với sự tự tin cao độ.