DJC
(R) "Tốt nhất" của bạn sẽ tốt hơn nữa

(R) "Tốt nhất" của bạn sẽ tốt hơn nữa

  • Nhà quản trị

  • Nhà huấn luyện quản trị

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 03/09/2022
Thành viên 1
18-50 "Tốt nhất" của bạn sẽ tốt hơn nữa

Nội dung chính bao gồm:

  • Đặt mục tiêu, quản lý mục tiêu và hành động ngay

  • Giữ tốc độ ổn định, quý trọng thời gian

  • Tiến gần về đích 

  • Theo dõi năng suất của bạn 

  • Tìm kiếm những lời phản hồi