DJC
(R) Tin vào chính mình

(R) Tin vào chính mình

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

 Nội dung chính bao gồm:

  • Tự phân tích được bản thân và nhận ra định hướng nghề nghiệp rõ ràng;

  • Tin tưởng chính mình;

  • Kho báu tiềm tàng.