DJC
(R) Thuyết dòng chảy

(R) Thuyết dòng chảy

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 13/06/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Thuyết Dòng Chảy

Nội dung chính bao gồm:

  • Dòng chảy trong cơ thể

  • Dòng chảy của tư duy

  • Làm việc cùng dòng chảy

  • Ý nghĩa của cuộc sống