DJC
(R) Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

(R) Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

  • Học sinh, sinh viên

  • Những cá nhân mong muốn hiện thực hóa ước mơ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 18/08/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

 Nội dung chính bao gồm:

  • Ước mơ của ông Kim Woo Choong.

  • Lời khuyên cho thế hệ trẻ.

  • Vươn ra thế giới.