DJC
(R) Tác nhân xoay chuyển

(R) Tác nhân xoay chuyển

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/08/2022
Thành viên 1
18-50 Tác nhân xoay chuyển

Nội dung chính bao gồm:

  • Thế nào là một cuộc hội đàm quyết định?

  • Làm chủ những cuộc hội đàm quyết định

  • Cách thực hiện cuộc đối thoại thành công

  • Tạo không khí an toàn

  • Làm chủ câu chuyện của tôi

  • Thăm dò hướng đi của người khác

  • Tiến đến hành động

  • Kết thúc rõ ràng