DJC
(R) Nhà quản lý một phút

(R) Nhà quản lý một phút

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Nhà quản lý một phút

Nội dung chính bao gồm:

  • Mục tiêu rõ ràng

  • Phương pháp của nhà quản lý một phút