DJC
(R) Nhà lãnh đạo 360 độ

(R) Nhà lãnh đạo 360 độ

  • Những ai đang ở vị trí lãnh đạo bậc trung

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

 Nội dung chính bao gồm:

  • Thách thức của lãnh đạo 360 độ

  • Kỹ năng lãnh đạo 360 độ