DJC
(R) Nghĩ như người thắng cuộc

(R) Nghĩ như người thắng cuộc

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 16/06/2022
Thành viên 1
18-50 nghĩ thắng

Nội dung chính bao gồm 2 phần:

  • Bàn luận về thuyết hy vọng

  • Áp dụng thuyết hy vọng