DJC
(R) Hành trình trở thành lãnh đạo

(R) Hành trình trở thành lãnh đạo

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Hành trình trở thành lãnh đạo

Nội dung chính bao gồm:

  • Chương 1: Lãnh đạo là người như thế nào?

  • Chương 2: Trở thành lãnh đạo đòi hỏi điều gì

  • Chương 3: Một vài ví dụ về các nhà lãnh đạo nổi tiếng

  • Chương 4: Thế giới của những nhà lãnh đạo