DJC
(R) Đột phá Honda

(R) Đột phá Honda

  • Những người có đam mê về lĩnh vực kinh doanh

  • Những người mong muốn làm giàu

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 18/08/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Đột phá Honda

Nội dung chính bao gồm:

  • Tiểu sử người sáng lập Honda - ông Soichiro Honda

  • Hành trình các lần khởi nghiệp của ông