DJC
(R) Đánh cắp ý tưởng

(R) Đánh cắp ý tưởng

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người làm về lĩnh vực marketing

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 13/06/2022
Thành viên 1
Đánh cắp ý tưởng Sống và Lãnh Đạo

Nội dung chính bao gồm:

  • Phần 1: Lên kế hoạch xây dựng chiến dịch marketing

  • Phần 2: Quá trình thực hiện chiến dịch

  • Phần 3: Phối hợp các ý tưởng trong marketing

  • Phần 4: Tổng hợp các yếu tố tạo nên thành công cho chiến dịch