DJC
(R) Đắc nhân tâm

(R) Đắc nhân tâm

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 03/08/2022
Thành viên 1
0-6 Đắc Nhân Tâm

Nội dung chính bao gồm:

  • 3 nghệ thuật ứng xử căn bản

  • 6 cách tạo thiện cảm

  • 12 cách hướng người khác suy nghĩ theo bạn 

  • 9 nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả