DJC
(R) Chiến tranh tiền tệ

(R) Chiến tranh tiền tệ

  • Những người muốn tìm hiểu về nền kinh tế, tiền tệ các quốc gia

  • Những người làm trong lĩnh vực kinh tế - tài chính

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Chiến tranh tiền tệ

Nội dung chính bao gồm:

  • Ai là người nắm quyền lực thực sự?

  • Thủ đoạn cai trị đã thay đổi