DJC
(R) Câu chuyện của Da Vinci

(R) Câu chuyện của Da Vinci

  • Những người yêu thích lịch sử và nghệ thuật

  • Những nhà sử học châu Âu và các học giả về thời kì Phục Hưng

  • Những người yêu thích Leonardo da Vinci

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Câu chuyện của Da Vinci

Nội dung chính bao gồm:

  • Quan điểm văn hóa quan trọng ở thời kì Phục Hưng

  • Sáng tạo của Virtuvius trong nghệ thuật

  • Con đường trở thành họa sĩ vĩ đại của Leonardo