DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

 Nội dung chính bao gồm:

  • Với cách tư duy cố định, khả năng của một người không thể thay đổi

  • Sự phát triển là có thể với người có tư duy tiến bộ

  • Đối lập giữa những người có tư duy cố định và người có tư duy tiến bộ

  • Tư duy của chúng ta bị ảnh hưởng từ thời thơ ấu