DJC
(R) Cá tuyết

(R) Cá tuyết

  • Nhà bảo tồn

  • Sinh viên nghiên cứu về tiểu sử của biển cả

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 01/07/2022
Thành viên 1
18-50 cá hồi

Nội dung chính bao gồm:

  • Dân tộc đầu tiên giới thiệu loài cá tuyết với châu Âu

  • Bắt đầu làm nảy sinh nhiều xung đột

  • Phương pháp đánh bắt tiềm ẩn rủi ro

  • Phát minh mới đã thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp đánh bắt

  • Bài học từ Iceland

  • Sự nỗ lực của các nước khu vực Bắc Mỹ