DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 12/09/2022
Thành viên 1
18-50 Bước đường dài tới tự do

Nội dung chính bao gồm:

  • Kinh nghiệm trai trẻ

  • Quá trình đấu tranh

  • Tội danh và “ngoài vòng pháp luật”

  • Nhà cách mạng bị giam cầm