DJC
(R) Bộ tứ quản trị

(R) Bộ tứ quản trị

  • Nhà quản trị dự án

  • Nhà lãnh đạo

  • Doanh nhân khởi nghiệp với ý tưởng sáng tạo

Người phụ trách Vũ Đình Khôi
Cập nhật gần nhất 13/06/2022
Thành viên 1
Bộ tứ quản trị quản trị khởi nghiệp

 Nội dung chính bao gồm:

  • Quản trị bằng phương pháp 4T

  • Xác định vấn đề cụ thể

  • Nghiêm khắc tuân theo một trình tự cố định