DJC
(R) Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối

(R) Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối

  • Những người cần sự hỗ trợ về mặt giao tiếp

  • Những người giao tiếp nhưng không biết cách kết nối

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối 18-50

Nội dung chính bao gồm:

  • Các nguyên tắc kết nối

  • Các hành động kết nối